Patent strzelecki - pytania na egzamin teoretyczny

  Stan wyższej konieczności określa, że nie popełnia przestępstwa ten, kto
  ratując dobro chronione prawem poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
  ratuje ludzkie zdrowie lub życie, minimalizując liczbę ofiar.
  działa w celu uchylenia zamachu.
  unika zamachu np. poprzez ukrycie się.
  KK - Art. 26, § 2
  Czy osoba z zaburzeniami psychicznymi lub znacznie ograniczoną sprawnością psychofizyczną może otrzymać pozwolenie na bron?
  Tak, jeśli jest niekarana.
  Nie.
  Tylko jeśli zaburzenia nie przeszkadzają w codziennym życiu.
  UoBiA - Art. 15, ust. 1, p. 2
  Zakończenie strzelania na strzelnicy zgłasza się
  innym osobom korzystającym z przyległych osi strzeleckich.
  właścicielowi strzelnicy.
  prowadzącemu strzelanie.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 2, ust. 5
  Broń można ładować
  samodzielnie, na stanowisku strzeleckim, z lufą skierowaną w kulochwyt, tylko po komendzie "ŁADUJ".
  z pomocą innej osoby, jeśli strzelec nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie.
  samodzielnie, w dowolnym miejscu na strzelnicy, jeśli lufa jest skierowana w kierunku bezpiecznym.
  tylko poza stanowiskami strzeleckimi, aby nie przeszkadzać strzelającym lub prowadzącemu strzelanie.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 7,8
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na terenie strzelnicy, należy pytać
  na strzelnicy nie wolno nikogo o nic pytać, aby nie przeszkadzać.
  kolegę na sąsiednim stanowisku strzeleckim.
  prowadzącego strzelanie.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, ust. 1
  Posiadanie broni, nie mając przy sobie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni stanowi
  naruszenie obowiązków pracowniczych wynikających z kodeksu pracy.
  przestępstwo.
  wykroczenie.
  eksces ekstensywny.
  UoBiA - Art. 51, ust 3
  Pozwolenie na broń służącą do celów kolekcjonerskich nie może być wydane na
  broń palną, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.
  samoczynną broń palną w postaci karabinków o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.
  broń dopuszczoną do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 7
  Osoba dopuszczona do posiadania broni, podczas wykonywania zadań służbowych obowiązana jest posiadać przy sobie
  świadectwo broni, dowód osobisty, legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
  świadectwo broni, legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
  legitymację posiadacza broni, świadectwo broni.
  świadectwo broni, notarialną kopię umowy zlecającej przewóz broni.
  UoBiA - Art. 51, ust. 3, p. 2
  Czy osoba nie mająca skończonych 21 lat może otrzymać pozwolenie na broń?
  Tak, jeśli PZSS wyrazi zgodę.
  Tak, od 18 lat, na wniosek szkoły, organizacji sportowej, PZŁ lub stowarzyszenia obronnego.
  Tak, od 16 lat, na wniosek szkoły, organizacji sportowej, PZŁ lub stowarzyszenia obronnego.
  UoBiA - Art. 15, ust. 2
  Osoba, której cofnięto dopuszczenie do posiadania broni, jest zobowiązana zwrócić dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni i amunicji do właściwego organu Policji, w terminie
  30 dni licząc od dnia otrzymania decyzji o cofnięciu dopuszczenia do posiadania broni.
  7 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofnięciu dopuszczenia do posiadania broni.
  14 dni od dnia otrzymania informacji o cofnięciu dopuszczenia do posiadania broni.
  UoBiA - Art. 18, ust. 8
  Urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym niż 25 mm substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem wywołania efektu wizualnego lub akustycznego stanowi
  rakietnicę.
  broń palną alarmową.
  broń palną sygnałową.
  UoBiA - Art. 7, ust. 2
  Pozwolenie na broń wydane w celu pamiątkowym, nie uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni:
  gładkolufowej.
  centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm.
  karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.
  UoBiA - Art. 10, ust. 5, p. 1
  Policja może za pokwitowaniem odebrać broń, amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni osobie posiadającej broń, przeciwko której toczy się postępowanie karne o umyślne przestepstwo, do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, na okres
  nie dłuższy niż 3 lata.
  1 roku.
  do 2 lat.
  UoBiA - Art. 19, ust. 1a
  Strzelanie rozpoczyna się na komendę
  prowadzącego strzelanie.
  prowadzącego strzelanie, chyba że chwilowo wyznaczy do tego inną osobę.
  prowadzącego strzelanie, lub jeśli jest on nieobecny -- strzelca o największym doświadczeniu z obsługą broni palnej.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 2, ust. 4
  Po komendzie "STOP" należy
  natychmiast rozładować broń i wyjąć naboje z magazynka.
  natychmiast odłożyć broń i cofnąć się ze stanowiska strzeleckiego.
  natychmiast przerwać strzelanie.
  natychmiast przerwać strzelanie, rozładować broń i schować ją do futerału.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 9
  Znalazca broni
  może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na znalezioną broń.
  nie ma żadnych praw względem znalezionej broni.
  może złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności znalezionej broni na rzecz Skarbu Państwa.
  UoBiA - Art. 23, ust. 2
  Posiadacze pozwoleń do celów kolekcjonerskich mogą nosić broń
  przemieszczając się na strzelnicę.
  ukrytą i w kaburze lub futerale.
  wyłącznie za zgodą właściwego organu Policji.
  UoBiA - Art. 10, ust. 8
  Organ Policji cofa pozwolenie jeżeli osoba, której pozwolenie wydano
  jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.
  ma prawomocny wyrok przed sądem cywilnym.
  została ukarana mandatem karnym.
  nie posiada miejsca stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  nie ma obywatelstwa polskiego.
  czasowo przebywa poza miejscem pobytu.
  jest uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
  jest długotrwale bezrobotna.
  bierze udział w imprezach alkoholowych.
  wielokrotnie została ukarana za wykroczenie w ruchu drogowym.
  jest przedmiotem postępowania przed sądem administracyjnym.
  jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  jest objęta postępowaniem w sprawie o wykroczenie.
  jest podejrzewana o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  wyjeżdża do pracy poza miejscem swojego stałego pobytu.
  jest uzależniona od nikotyny.
  UoBiA - Art. 18, ust. 1, p. 2
  Kto na strzelnicy może nieprzestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich?
  osoby niepełnosprawne.
  osoby niepełnosprawne, dzieci lub strzelcy posiadający zaświadczenie od lekarza o przeciwskazaniach medycznych w utrzymywaniu postaw strzeleckich.
  prowadzący strzelanie i osoby przez niego upoważnione.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 3, ust. 3
  Nabywca amunicji jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu
  nie ma takiego obowiązku.
  7 dni od dnia nabycia.
  5 dni od dnia nabycia.
  14 dni od dnia nabycia.
  UoBiA - Art. 13, ust. 1
  Europejska karta broni palnej wydawana jest na okres
  niezbędny do dokonania zakupu i przewiezienia broni przez terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  bezterminowo.
  do 5 lat.
  UoBiA - Art. 10a, ust. 2
  Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się
  wyłącznie w dokumentach posiadacza broni przechowywanych przez właściwy organ Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
  oddzielną decyzją administracyjną wydaną przez właściwy organ Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
  w legitymacji posiadacza broni lub w świadectwie broni.
  UoBiA - Art. 13, ust. 4
  Pozostawianie broni bez dozoru jest
  zabronione, o ile sędzia stanowiskowy nie wyrazi zgody.
  zabronione.
  dozwolone, gdy na strzelnicy są wyłącznie osoby posiadające pozwolenie na broń.
  dozwolone, gdy broń jest rozładowana i ma włożony wskaźnik bezpieczeństwa.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 5
  Trening bezstrzałowy jest dozwolony
  na stanowisku strzeleckim lub innym miejscu wyznaczonym przez prowadzącego strzelanie i za jego zgodą.
  pod warunkiem, że nie przeszkadza innym uczestnikom zajęć.
  rozładowaną bronią.
  tylko na stanowisku strzeleckim, za zgodą prowadzącego strzelanie.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 4
  Handlowanie amunicją bez zezwolenia to
  przewinienie.
  przestępstwo.
  wykroczenie.
  KK - Art. 263, § 1
  Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa
  ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
  rozporzadzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz przechowywania broni i amunicji.
  ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
  UoBiA - Art. 1
  Na terenie strzelnicy broń z kabury wyjmuje się
  po otrzymaniu od amunicyjnego przydzielonej amunicji.
  na polecenie prowadzącego.
  po wejściu na linię ognia.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 2, ust. 2
  Prowadzący strzelanie to
  wyznaczona przez właściciela strzelnicy osoba, odpowiadająca za sprawne przeprowadzenie strzelań.
  osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych RP, PZSS lub LOK.
  osoba posiadająca uprawnienia do szkolenia w zakresie strzelectwa, posiadająca pozwolenie na broń do celów szkoleniowych.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - § 2 p. 2
  Czy gotowe lub obrobione istotne części amunicji uważa się za amunicję?
  tak, jeśli można za ich pomocą skonstruować zdolny do eksplozji nabój.
  tak.
  tak, jeśli posiada je osoba nie mająca pozwolenia na broń.
  UoBiA - Art. 5, ust. 1
  Amunicją szczególnie niebezpieczną jest amunicja
  z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej.
  z pociskami szkolnymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej.
  z pociskami nadkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej.
  bojowa.
  scalona lub ślepa przeznaczona do strzelania z samoczynnej broni palnej.
  UoBiA - Art. 10, ust. 6, p. 3
  W rozumieniu ustawy o broni i amunicji, bronią pneumatyczną jest
  bezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego powietrza jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.
  niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego powietrza jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący nie przekracza 17 J.
  niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.
  UoBiA - Art. 8
  Pozwolenie na broń wydane do celów łowieckich, uprawnia do posiadania broni
  dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów.
  dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów oraz broni palnej w postaci pistoletów lub rewolwerów.
  centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm, broni gładkolufowej.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 3
  W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczości sąd nie zastosuje nadzwyczajnego złagodzenia kary, ani nie odstąpi od jej wymierzenie jeśli
  sprawca był pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
  sprawca poświęcił dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
  w wyniku działania sprawcy uszczerbku doznało ludzie zdrowie lub życie.
  sprawca uciekł z miejsca zdarzenia po fakcie.
  KK - Art. 26, § 4
  Istotną częścią broni palnej nie jest
  szkielet.
  zamek.
  lufa.
  UoBiA - Art. 5, ust. 2
  Za wydawanie komend "ŁADUJ", "START", "STOP", "ROZŁADUJ" jest odpowiedzialny
  kierownik strzelnicy.
  sędzia główny, posiadający licencję sędziego sportowego przyznawaną przez PZSS.
  prowadzący strzelanie.
  prowadzący strzelanie lub zawodnik z najdłuższym stażem, jeśli nie ma prowadzącego.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 12
  Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w razie przekroczenia granicy obrony koniecznej, gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu
  prawda.
  za zgodą Prokuratora.
  tylko, jeśli nie było ofiar.
  pod warunkiem niskiej szkodliwości społecznej czynu.
  KK - Art. 25, § 2
  Czy dozwolone jest dokonanie przeróbki broni zmieniającej tylko jej kaliber?
  Nie, taka przeróbka jest zabroniona.
  Tak, dla kolekcjonerów.
  Tak, w wyjatkowych sytuacjach, a w szczególności gdy zaprzestano produkcji amunicji do tej broni lub zakup amunicji do tej broni jest mocno ograniczony przez co broń nie może być użytkowana.
  UoBiA - Art. 6, ust. 1
  Bez zaświadczenia uprawniającego do nabycia części do broni, zgodnie z pozwoleniem do tej broni, można zakupić
  bęben nabojowy.
  magazynek.
  zamek broni.
  UoBiA - Art. 5, ust. 2, Art. 12, ust. 2 KK - Art. 263, § 2
  Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku
  posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych.
  posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej po roku 1885 oraz replik tej broni.
  posiadania broni alarmowej o kalibrze powyżej 6 mm.
  posiadania broni pneumatycznej.
  dysponowania bronią cudzą.
  posiadania pistoletów i rewolwerów gazowych.
  posiadania broni w celu pamiątkowym.
  posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania wykonanej przed rokiem 1995.
  używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu.
  UoBiA - Art. 11, ust. 1, ust. 6; UoBiA - Art. 11, ust. 1, p. 9; UoBiA - Art. 11, ust. 1, p. 2
  Kto przywozi na terytorium RP z państwa spoza UE broń lub amunicję bez zaświadczenia właściwego konsula RP podlega karze
  aresztu lub grzywny.
  aresztu lub pozbawienia wolności.
  grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 5
  Czy dozwolone jest dokonywanie przeróbek broni?
  Tak, w przypadku gdy przeróbka dotyczy przystosowania broni do amunicji ślepej na broń do strzelania pociskami wypełnionymi chemicznymi środkami obezwładniającymi.
  Tak.
  Nie.
  UoBiA - Art. 6, ust. 1
  Do jakich rodzajów broni i amunicji uprawnia pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej?
  Karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.
  Pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm.
  Broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 1a
  Z regulaminem strzelnicy należy zapoznać się
  zaraz po pierwszym wejściu na strzelnicę.
  tylko, gdy zażąda tego prowadzący strzelanie.
  przed załadowaniem broni palnej.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, ust. 3, p. g
  Po otrzymaniu ostatecznej decyzji administracyjnej o cofnięciu pozwolenia na broń, osoba której pozwolenie cofnięto, jest zobowiązana zwrócić legitymację posiadacza broni w terminie
  14 dni.
  48 godzin.
  7 dni.
  5 dni.
  UoBiA - Art. 18, ust. 8
  Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać
  na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ wojskowy.
  na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
  na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez komendanta wojewódzkiego Policji, bez względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ wojskowy.
  UoBiA - Art. 9, ust. 1; UoBiA - Art. 9, ust. 1
  Dozwolone jest użyczanie broni
  odpowiadającej celom ochrony osobistej wyłącznie osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia.
  odpowiadającej celom szkoleniowym wyłącznie osobom prowadzącym strzelnicę.
  odpowiadającej celom łowieckim i sportowym wyłącznie osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.
  UoBiA - Art. 28, ust. 1
  Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w
  świadectwie broni.
  obie odpowiedzi są prawdziwe.
  legitymacji posiadacza broni.
  UoBiA - Art. 13, ust. 4
  Europejska karta broni palnej to?
  Dokument zaświadczający zgodę konsula RP na wywóz poza granicę kraju broni alarmowej, sygnałowej lub pneumatycznej.
  Dokument zezwalający na zakup i transport broni palnej kupionej poza granicami kraju.
  Imienny dokument potwierdzający uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, umożliwiający posiadanie i używanie broni palnej w innym państwie UE.
  UoBiA - Art. 7a, ust. 1
  Strzelnica to
  ograniczony wałem ziemnym teren, pozwalający na organizację zawodów strzeleckich zgodnie z regulaminem PZSS.
  obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich.
  miejsce do bezpiecznego strzelania, wyposażone w kulochwyt.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - § 2 p. 1
  Do jakich rodzajów broni i amunicji uprawnia pozwolenie na broń wydane w celu sportowym?
  Obie odpowiedzi są prawidłowe.
  Bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm.
  Centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 4
  Po wzięciu broni do ręki należy
  sprawdzić, czy jest rozładowana.
  upewnić się, że magazynek nie jest podpięty.
  wyjąć wskaźnik bezpieczeństwa, włożyć załadowany magazynek i czekać na komendę START.
  sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 2
  Za ważną przyczynę posiadania broni do celów sportowych uważa się w szczególności
  członkostwo w stowarzyszeniu strzeleckim, organizującym zawody sportowe.
  udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku strzeleckiego.
  udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, osiąganie wybitnych wyników sportowych na zawodach rangi minimum krajowej, zaświadczenie od trenera o braniu udziału w szkoleniu.
  UoBiA - Art. 10, ust. 3, p. 3
  Za ważną przyczynę posiadania broni do celów pamiątkowych uważa się w szczególności
  udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.
  otrzymywanie pogróżek od nieznanych osób.
  wykonywanie zawodu o charakterze szczególnie niebezpiecznym dla życia i zdrowia.
  UoBiA - Art. 10, ust. 3, p. 6
  Czy osoba skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu może otrzymać pozwolenie na broń?
  Tak, jeśli uzyska pozytywną opinię dzielnicowego.
  Tak.
  Nie.
  UoBiA - Art. 15, ust. 1 p. 6b
  Pozwolenie na broń wydane do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych, uprawnia do posiadania broni
  wyłącznie odpowiadającej celom: ochrony osobistej, ochrony osób lub mienia, łowieckim, rekonstrukcji historycznych.
  wyłącznie odpowiadającej celom: ochrony osobistej, ochrony osób lub mienia, łowieckim, sportowym, szkoleniowym, rekonstrukcji historycznej.
  wyłącznie odpowiadającej celom: ochrony osobistej, ochrony osób lub mienia, łowieckim, sportowym z wyłączeniem broni samoczynnej.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 7
  Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest mu niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji, po uzyskaniu świadectwa broni może wynajmować broń od
  podmiotów prowadzących strzelnice.
  Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  organizacji sportowych i łowieckich.
  UoBiA - Art. 29, ust. 3
  Pozwolenie na broń służącą do celów kolekcjonerskich może być wydane na
  broń palną, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.
  broń dopuszczoną do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów.
  samoczynną broń palną w postaci karabinków o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.
  samoczynną broń palną w postaci pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm.
  broń palną wytworzoną lub przerobioną w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broń imitującą inne przedmioty.
  broń palną centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 7
  Pozwolenie na broń jest wydawane na czas
  nieokreślony.
  5 lat od momentu złożenia wniosku do właściwego organu Policji.
  nieokreślony, pod warunkiem przedstawiania co 7 lat aktualnych badań lekarskich.
  UoBiA - Art. 9, ust. 6
  W przypadku noszenia broni mimo wykluczenia tej możliwości przez organ Policji poprzez adnotację w legitymacji posiadacza
  sprawca polega karze grzywny, aresztu lub ograniczeniu wolności do roku.
  właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń.
  właściwy organ Policji może orzec przepadek broni.
  sprawca popełnia przestępstwo.
  UoBiA - Art. 18, ust. 1, p. 1
  Właściwy organ Policji, wobec osób, które posiadają broń, nie mając przy sobie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni możne
  zażądać od sprawcy ponownego przejścia badań lekarskich i psychologicznych.
  orzec przepadek broni i amunicji.
  ukarać sprawcę karą grzywny.
  cofnąć sprawcy pozwolenie na broń.
  UoBiA - Art. 51, ust. 3 p. 2
  Broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, na podstawie
  "decyzji", wydanej przez właściwy organ Policji w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie w sposób trwały cech użytkowych broni palnej.
  "specyfikacji technicznej", wydanej przez jednostkę uprawnioną i zatwierdzoną przez jednostkę uprawnioną do potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych.
  "umowy", zawartej pomiędzy właścicielem broni palnej, a przedsiębiorcą uprawnionym do pozbawienia cech użytkowych broni palnej.
  UoBiA - Art. 6a, ust. 1
  Czy na strzelnicy wolno osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy, wchodzić na stanowiska strzeleckie?
  wolno, ale tylko za zgodą osoby korzystającej ze strzelnicy.
  nie.
  tak.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, ust. 2, p. 1
  Czy osoba skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe może otrzymać pozwolenie na broń?
  Tak.
  Tak, o ile minął przynajmniej rok od skazania.
  Tak, jeśli przestępstwo uległo zatarciu.
  Tak, jeśli zgodę wyrazi Komendant Wojewódzki Policji.
  Nie.
  UoBiA - Art. 15, ust. 1 p. 6a, KK Art. 106
  W przypadku osób dopuszczonych do posiadania broni, niedopełnienie obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany skutkować może
  cofnięciem dopuszczenia do posiadania broni.
  wysłaniem na ponowne badania lekarskie i psychologiczne.
  odebraniem posiadanej broni oraz amunicji.
  wszczęciem postępowania karnego.
  UoBiA - Art. 18, ust. 6
  Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni, jest obowiązana niezwłocznie
  zdać broń i amunicję do tej broni do depozytu prowadzonego przez organ Policji, który cofnął pozwolenie do posiadania broni.
  zbyć broń i amunicję do tej broni.
  przekazać broń najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.
  UoBiA - Art. 22, ust. 1
  W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany, właściwy organ Policji
  jest zobligowany przeszukać miejsce stałego pobytu osoby.
  może cofnąć pozwolenie na broń.
  może zlecić sądowe ustalenie miejsca stałego pobytu.
  odbiera pozwolenie na broń oraz orzeka przepadek broni.
  UoBiA - Art. 18, ust. 5, p. 3
  Dozwolone jest użyczanie własnej broni palnej posiadanej w celu kolekcjonerskim innym osobom posiadającym ważne pozwolenie w celu
  kolekcjonerskim.
  w ogóle nie można użyczać tego rodzaju broni.
  pamiątkowym i kolekcjonerskim.
  UoBiA - Art. 28
  Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska broń
  musi zostać załadowana, odbezpieczona i skontrolowana przez prowadzącego strzelanie.
  musi zostać rozładowana, zabezpieczona i skontrolowana przez prowadzącego strzelanie.
  musi zostać rozładowana i wyczyszczona, a także skontrolowana przez prowadzącego strzelanie.
  musi zostać schowana do kabury, pokrowca lub futerału.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 14
  Miotacze gazu obezwładniającego można posiadać
  na podstawie pozwolenia na broń.
  na podstawie karty rejestracyjnej miotacza gazu obezwładniającego.
  bez zezwolenia.
  UoBiA - Art. 9, ust. 3
  Jeśli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni od utraty uprawnienia do posiadania broni, należy
  złożyć broń wraz z amunicją do depozytu właściwego organu Policji.
  złożyć oświadczenie o przeniesieniu własności broni i amunicji na rzecz Skarbu Państwa.
  wyrazić zgodę na jej zniszczenie.
  UoBiA - Art. 22, ust. 3
  Osoba posiadająca pozwolenie na broń do celów sportowych jest obowiązana przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne
  raz na 5 lat.
  nie ma takiego obowiązku.
  co roku.
  UoBiA - Art. 15, ust. 4
  Udostępnienie lub przekazanie broni palnej lub amunicji osobie nieupoważnionej stanowi
  wykroczenie.
  przestępstwo.
  eksces intensywny.
  eksces ekstensywny.
  KK - Art. 263, § 3
  Przesyłanie broni i amunicji odbywa się za pośrednictwem
  podmiotów innych niż operatorzy świadczący usługi pocztowe.
  konwojowanych transportów broni i amunicji.
  operatorów świadczących usługi pocztowe.
  UoBiA - Art. 36, ust. 1
  Obrona konieczna to działanie wyłącznie w celu
  odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
  minimalizacji ekscesu intensywnego lub ekstensywnego sprawcy przestępstwa.
  uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu dobru chronionemu prawem.
  odparcia bezprawnego zamachu na dobro chronione prawem.
  KK - Art. 25, § 1
  Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy przechowuje się w
  odpowiednio przystosowanym do tego pomieszczeniu, zwanym "magazynem broni", w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 z normy PN-EN 14450.
  w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 z normy PN-EN 14450.
  w pomieszczeniu zamkniętym drzwiami spełniającymi wymagania, o których mowa w normie PN-EN 1627, plombowanych lub zaopatrzonych w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 5, ust. 2
  O zmianie miejsca stałego pobytu, osoba posiadająca pozwolenie na broń jest zobowiązana powiadomić organ Policji
  obecnie robi to organ meldunkowy.
  w terminie 7 dni.
  w terminie 14 dni.
  UoBiA - Art. 26
  Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniach rekreacyjnych jest odpowiedzialny
  sędzia główny, posiadający licencję sędziego sportowego przyznawaną przez PZSS.
  prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 6 października 2011 roku (Dz. U. z 2011 r, poz. 1418).
  wyznaczona przez prowadzącego strzelanie osoba.
  kierownik strzelnicy.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §1 p. 2
  Czy występujący z podaniem o wydanie pozwolenia na broń jest zobowiązany zdać egzamin z przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią?
  Tak, za wyjątkiem osób zwolnionych z egzaminu zgodnie z UoBiA.
  Tak.
  Nie, za wyjątkiem osób wystepujących o broń w celu ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia.
  UoBiA - Art. 16, ust. 1
  Czy dopuszcza się nabywanie broni przy użyciu środków porozumiewania się na odległość?
  Tak, ale wcześniej nabywca (w przypadku gdy posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium RP) dostarcza zbywcy, mającemu miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż RP państwa, zgodę przewozową i upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju i liczby palnej.
  Nie dopuszcza się w ten sposób nabywania broni, chyba że posiada się do tego celu upoważnienie swojego państwa.
  Tak, ale wcześniej nabywca (w przypadku gdy posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium RP) dostarcza zbywcy, mającemu również miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium RP, zaświadczenie uprawniające do jej nabycia.
  UoBiA - Art. 12a, ust. 1 i ust. 2, p. 1
  Czy osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami i przeciwko której toczy się postępowanie karne o umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, policja może za pokwitowaniem odebrać broń i amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni?
  Tak, ale tylko do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, na okres nie dłuższy niż 7 lat.
  Tak, ale tylko do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, na okres nie dłuższy niż 3 lata.
  Tak, ale tylko do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, na okres nie dłuższy niż 5 lat.
  UoBiA - Art. 19, ust. 1a
  Podczas obsługi broni, jej lufa musi być skierowana
  w powietrze, aby w razie przypadkowego wystrzału nie postrzelić innych korzystających ze strzelnicy.
  pionowo w ziemię, aby w razie przypadkowego wystrzału pocisk utkwił w gruncie.
  w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 2, ust. 3
  W przypadku używania przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, broni w celach sportowych lub szkoleniowych poza strzelnicą, właściwy organ Policji
  składa wniosek do Prokuratury w sprawie posługiwania się bronią bez wymaganych uprawnień.
  może zażądać wykonania na koszt sprawcy ekspertyzy ustalającej, czy miejsce używania broni było bezpieczne.
  może cofnąć pozwolenie na broń.
  odbiera pozwolenie na broń oraz orzeka przepadek broni.
  UoBiA - Art. 18, ust. 5, p. 6
  Każdy korzystający ze strzelnicy ma obowiązek wpisania się do "Książki rejestru pobytu na strzelnicy", którą prowadzi
  kierownik strzelnicy.
  kierownik jednostki szkolącej.
  prowadzący strzelanie.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, ust. 1, p. 3
  Pozwolenie na broń wydane do celów sportowych, uprawnia do posiadania broni
  pistoletów sygnałowych.
  gładkolufowej.
  broni alarmowej w postaci rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze od 6 do 12 mm.
  gazowej w kalibrze od 6 do 12 mm.
  przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej.
  centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm.
  bocznego zapłonu z lufami niegwintowanymi o kalibrze do 6 mm; centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 15 mm; przystosowanej do strzelania wylącznie przy pomocy prochu czarnego.
  bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm; centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm; gładkolufowej; przystosowanej do strzelania wylącznie przy pomocy prochu czarnego.
  broni wskazywanej przez regulamin Międzynarodwej Federacji Sportu Strzeleckiego.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 4
  Czy osoba uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych może otrzymać pozwolenie na bron?
  Nie.
  Tylko jeśli dobrze funkcjonuje w społeczeństwie.
  Tak, jeśli jest niekarana.
  UoBiA - Art. 15, ust. 1, p. 4
  Po komendzie "ŁADUJ" należy
  załadować magazynek nabojami, włożyć go do broni, wprowadzić pierwszy nabój do komory nabojowej i czekać na następne komendy prowadzącego strzelanie.
  wcześniej załadowany magazynek włożyć do broni i czekać na komendę "DO TARCZ".
  rozładować broń, wyciągając magazynek z nabojami z pistoletu i rozpocząć sprzątanie.
  załadować broń, wprowadzając magazynek z nabojami do pistoletu i rozpocząć strzelanie.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 7,8
  Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że może dysponować bronią, wystawione nie wcześniej niż
  1 miesiąc przed upływem tego terminu.
  2 miesiące przed upływem tego terminu.
  3 miesiące przed upływem tego terminu.
  UoBiA - Art. 15, ust. 4
  Osoba, która występuje z podaniem o wydanie dopuszczenia do posiadania broni jest zobowiązana
  przedstawić zaświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia w podmiocie posiadającym broń na „okaziciela”.
  zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dot. posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią.
  przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie.
  UoBiA - Art. 30, ust. 1
  Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym
  Komendanta Powiatowego Policji odpowiedniego dla miejsca, w którym broń została utracona.
  Komendanta Wojewódzkiego Policji odpowiedniego miejscu zamieszkania osoby, która utraciła broń.
  Policję albo Żandarmerię Wojskową.
  UoBiA - Art. 25
  Istotną częścią broni palnej jest
  magazynek.
  baskila.
  lufa.
  UoBiA - Art. 5, ust. 2
  Do jakich rodzajów broni i amunicji uprawnia pozwolenie na broń wydane w celu rekonstrukcji historycznych?
  Broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej.
  Przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego).
  Strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 6
  Kto narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, podlega karze
  aresztu albo grzywny.
  grzywny lub ograniczenia wolności.
  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 12
  Pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej, uprawnia m.in. do posiadania następujących rodzajów broni:
  broni palnej: bojowej i alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 9 mm.
  broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm.
  broni palnej: bojowej i gazowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 9 mm.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 1a
  Zgodnie z zapisem UoBiA amunicją są
  naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej i gazowej.
  naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi, zapalającymi lub innymi substancjami, których użycie zagraża życiu i zdrowiu.
  naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej.
  UoBiA - Art. 4, ust. 3
  Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich jest odpowiedzialny
  prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia, o których mowa w Art. 44 Ustawy o kulturze fizycznej, w zakresie strzelectwa.
  sędzia główny oraz sędzia prowadzący strzelanie, posiadający licencję sędziego strzelectwa przyznawaną przez PZSS.
  każdy zawodnik z licencją PZSS.
  organizator zawodów, zrzeszony w PZSS.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §1 p. 1
  Wg wytycznych PZSS, stosowanie wskaźnika bezpieczeństwa, potwierdzającego że broń jest rozładowana, a zamek otwarty jest
  obowiązkowe tylko podczas zawodów rangi ogólnopolskiej.
  obowiązkowe dla wszystkich pistoletów, karabinów i strzelb gładkolufowych.
  nieobowiązkowe, ale polecane.
  polecane przy grupach ponad 5 strzelców.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 11
  Pozwolenie na broń wydane w celach kolekcjonerskich, może być wydane na pistolety i rewolwery centralnego zapłonu o kalibrach
  6,35 mm.
  15,65 mm.
  12,43 mm.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 7
  Legitymacja posiadacza broni upoważnia do
  przemieszczania się z bronią palną.
  zakupu broni.
  zakupu amunicji .22lr, o ile została wydana do celów sportowych.
  użyczania broni na strzelnicy.
  UoBiA - Art. 51, ust 3
  Co posiadacz broni kolekcjonerskiej zobowiązany jest zrobić po zbyciu broni?
  Zgłosić ten fakt do właściwego Wydziału Prewencji KWP.
  Nic nie musi robić.
  Niezwłocznie poinformować właściwy organ Policji.
  przechowywać umowę sprzedaży oraz promesę kupującego przez minimum 5 lat.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 2
  Właściwy organ Policji cofa dopuszczenie do posiadania broni jeżeli osoba, której dopuszczenie takie wydano
  naruszyła zakaz użyczania broni osobie nieuprawnionej.
  wykorzystuje dopuszczenie poza miejscem pracy, dla którego dopuszczenie wydano.
  nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.
  naruszyła obowiązek pisemnego powiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu.
  UoBiA - Art. 18, ust. 2
  W przypadku naruszenia obowiązku zawiadomienia o utracie broni
  sprawca popełnia przestępstwo.
  właściwy organ Policji odbiera pozostałą posiadaną broń i umieszcza ją w depozycie.
  właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń.
  właściwy organ Policji jest zobligowany przeszukać miejsce stałego pobytu osoby.
  UoBiA - Art. 18, ust. 1, p. 3
  Czy ważność Europejskiej karty broni palnej po upływie okresu ważności może zostać przedłużona?
  tak, jednorazowo na okres do 3 miesięcy.
  tak, może być przedłużona na kolejny okres.
  nie, nie może być przedłużana.
  UoBiA - Art. 10a, ust. 3
  Za ważną przyczynę posiadania broni do celów rekonstrukcji historycznej uważa się w szczególności
  zaświadczenie potwierdzające czynny udział w rekonstrukcjach historycznych.
  udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych.
  udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej.
  UoBiA - Art. 10, ust. 3, p. 4
  Opłata za egzamin potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim pobierana jest na podstawie przepisów
  Ustawy o Broni i Amunicji.
  Regulaminów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
  rozporządzenia ministra odpowiedzialnego za sprawy kultury fizycznej.
  UoBiA - Art. 10b, ust. 2
  Podczas zawodów rozgrywanych według przepisów ISSF na 25m rozgrywa się konkurencję
  Pistolet pneumatyczny.
  pistolet dowolny.
  pistolet sportowy.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Kto nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu broni palnej popełnia
  przestępstwo.
  wykroczenie lub przestępstwo, zależnie od rodzaju utraconej broni.
  wykroczenie.
  zbrodnię.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 2
  W ramach obrony koniecznej działa ten, kto odpiera zamach
  bezpośredni i bezprawny.
  o dużych potencjalnych skutkach dla społeczeństwa.
  nagły i gwałtowny.
  używając broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego.
  KK - Art. 25, § 1
  Komu może użyczyć broń jej właściciel posiadający ją na pozwolenie kolekcjonerskie?
  Nie ma takiej możliwości.
  Osobie posiadającej pozwolenie sportowe lub myśliwskie na ten sam rodzaj i typ broni.
  Osobie posiadającej pozwolenie na ten sam rodzaj i typ broni.
  UoBiA - Art. 28
  Ograniczenia regulaminowe karabinu pneumatycznego
  kaliber 4.5 mm, ciężar max: 6500 g, mechaniczne przyrządy cel., muszka w obrębie lufy, od tylnej strony mechanizmu do wylotu lufy 762 mm.
  kaliber 4.5 mm, ciężar max: 5500 g, mechaniczne przyrządy cel., muszka w obrębie lufy, od tylnej strony mechanizmu do wylotu lufy 850 mm.
  kaliber 4.5 mm, ciężar max: 5500 g, mechaniczne przyrządy cel., muszka w obrębie lufy, od tylnej strony mechanizmu do wylotu lufy 762 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega karze
  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
  grzywny lub aresztu.
  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  dyscyplinarnej.
  UoBiA - Art. 50
  Osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, udział w zajęciach z bronią
  może wziąć.
  może wziąć za zgodą prowadzącego.
  absolutnie nie może wziąć.
  może wziąć, pod warunkiem że jest to trening bez amunicji.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 4
  Jakie konkurencje są strzelane na 25m wg ISSF?
  Pistolet sportowy, szybkostrzelny, standardowy.
  pistolet sportowy, szybkostrzelny, standardowy, centralnego zapłonu, ruchoma tarcza (karabin pneumatyczny).
  pistolet sportowy, szybkostrzelny, standardowy, centralnego zapłonu.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Czy na strzelnicy wolno używać broni innych osób korzystających ze strzelnicy?
  Nie.
  Tak, o ile posiada się pozwolenie na dany rodzaj broni.
  Tak, ale tylko za zgodą użytkownika broni.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, ust. 2, p. 2
  Za organizację działań o charakterze ratunkowym na strzelnicy jest odpowiedzialny
  kierownik strzelnicy.
  osoba, która jako pierwsza dostrzeże zagrożenie.
  prowadzący strzelanie.
  sędzia główny, posiadający licencję sędziego sportowego przyznawaną przez PZSS.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §2 p. 2
  Pozwolenie na broń służącą do celów szkoleniowych nie może być wydane na
  samoczynną broń palną w postaci pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm.
  broń palną wytworzoną lub przerobioną w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broń imitującą inne przedmioty.
  broń palną centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 5
  Maksymalna długość lufy w pistolecie sportowym to
  220 mm.
  153 mm.
  183 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Do kategorii broni szczególnie niebezpiecznej zalicza się
  samoczynną broń palną, zdolną do rażenia celów na odległość.
  pistolety niewielkich rozmiarów, które łatwo ukryć.
  karabiny wyborowe, o donośności powyżej 1200m.
  broń palną, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.
  narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.
  broń, której rażenie obezwładniające wynosi powyżej 300 metrów.
  broń palną ze zmniejszonym oporem mechanizmu spustowo-uderzeniowego.
  broń palną wyposażoną w tłumik huku lub przystosowaną do strzelania z użyciem tłumika huku.
  broń palną wyposażoną w tłumik płomienia lub przystosowaną do strzelania z użyciem tłumika płomienia.
  broń palną wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty.
  pistolety z magazynkami o pojemności powyżej 20 nabojów, niezależnie od celu posiadania.
  broń samopowtarzalną, wytworzoną z broni samoczynnej.
  UoBiA - Art. 10, ust. 5, p. 1; UoBiA - Art. 10, ust. 5, p. 4; UoBiA - Art. 10, ust. 5, p. 3; UoBiA - Art. 10, ust. 5, p. 2
  Opłatę za przechowywanie broni oraz amunicji wpłaca się najpóźniej
  w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.
  w dniu przekazania broni i amunicji do depozytu.
  5 dni przed planowanym dniem odbioru broni i amunicji z depozytu.
  Rozporządzenie w sprawie deponowania broni - § 12
  Amunicja bocznego zapłonu to amunicja
  w której masa zapłonowa znajduje się w środku dna łuski.
  w której masa zapłonowa wprasowana jest bezpośrednio w kryzę łuski.
  każda o kalibrze mniejszym niż 7.62 mm.
  Kiedy i w jaki sposób w czasie trwania konkurencji można odłożyć broń
  w czasie trwania odpoczynków, za każdym razem kładąc załadowaną broń na stoliku, z lufą skierowaną w bezpiecznym kierunku.
  w czasie obserwacji tarczy przez lunetę, kładąc załadowaną broń z lufą skierowaną w kierunku tarczy.
  tylko po wyjęciu magazynka i włożeniu wskaźnika bezpieczeństwa, z lufą skierowaną w stronę kulochwytu.
  tylko po włożeniu magazynka i wyjęciu wskaźnika bezpieczeństwa, z lufą skierowaną w stronę kulochwytu.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 6
  Rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic określa wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, z uwzględnieniem
  warunków korzystania ze strzelnicy przez osoby niepełnosprawne.
  warunków korzystania ze strzelnicy, sposobu obchodzenia się z bronią oraz zachowania się osób przebywających na strzelnicy.
  warunków korzystania ze strzelnicy, sposobu obchodzenia się z bronią, zachowania się osób przebywających na strzelnicy oraz przemieszczania się osób i pojazdów po terenie strzelnicy.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - § 1
  Zbywanie broni i amunicji do tej broni jest dopuszczalne
  pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni.
  po uzyskaniu zgody właściwego organu Policji ze wskazaniem nabywcy broni i amunicji.
  tylko i wyłącznie za pośrednictwem podmiotów zajmujących się obrotem (handlem) bronią i amunicją.
  UoBiA - Art. 21, ust. 1
  Karabinek samoczynny o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm można posiadać w ramach pozwolenia na broń wydanego w celach
  ochrony osób i mienia.
  obie odpowiedzi są prawidłowe.
  szkoleniowych.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 2e i 5
  Jakie są ograniczenia w ubiorze zawodników strzelających konkurencje pistoletowe wg regulaminów ISSF?
  strój musi być schludny, a zwodnicy danego klubu powinni nosić jednakowe barwy.
  elementy ubioru nie mogą podpierać lub unieruchamiać ciała, głowy, pleców, mostka, stóp lub kostek.
  elementy ubioru nie mogą podpierać lub unieruchamiać ciała, ramion, nadgarstka, nóg lub kostek.
  Ogólne przepisy techniczne ISSF 6.7.5.3
  Pozwolenie na broń wydane do celów szkoleniowych, uprawnia do posiadania broni
  odpowiadającej celom: ochrony osobistej, ochrony osób lub mienia, łowieckim, sportowym.
  odpowiadającej celom: ochrony osobistej, ochrony osób lub mienia, łowieckim, sportowym, kolekcjonerskim.
  odpowiadającej celom: ochrony osobistej, ochrony osób lub mienia, łowieckim, sportowym z wyłączeniem broni samoczynnej przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 5
  Jakie konkurencje są strzelane na 50m wg ISSF?
  pistolet szybkostrzelny, karabin sportowy, karabin dowolny, ruchoma tarcza (karabin małokalibrowy).
  pistolet dowolny, karabin sportowy, karabin dowolny, ruchoma tarcza (karabin małokalibrowy).
  karabin sportowy, karabin dowolny, ruchoma tarcza (karabin małokalibrowy).
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Dozwolone przyrządy celownicze w pistoletach
  otwarte lub zamknięte mechaniczne.
  otwarte mechaniczne.
  zamknięte mechaniczne.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez ISSF może być m.in. broń palna centralnego zapłonu, w tym
  pistolet centralnego zapłonu, kaliber od 7.65 do 9.43 mm, o ciężarze nie przekraczającym 1400 g, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1360 g, długości lufy nie większej niż 160 mm, mieszczący się w pudełku 300x150x50 mm.
  karabin sportowy centralnego zapłonu, kaliber do 8 mm, o dowolnym oporze języka spustowego i ciężarze nie większym niż 9000 g.
  karabin dowolny centralnego zapłonu, kaliber do 8 mm, o dowolnym oporze języka spustowego i ciężarze nie przekraczającym 8000 g.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Broń i amunicja w czasie przewozu środkami transportu publicznego powinny
  być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.
  znajdować się w pojemniku służącym do transportu broni i amunicji, wyposażonym w urządzenie utrudniający jego zabór, wykorzystującym działanie alarmu akustycznego.
  znajdować się w pojemniku bezpiecznym lub w skrzyni metalowej zamykanej co najmniej jednym zamkiem o skomplikowanym mechanizmie.
  UoBiA - Art. 35, ust. 1
  Ograniczenia regulaminowe pistoletu dowolnego
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1400 g, opór spustu min: 1000 g, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 153 mm, pudełko: 300x150x50 mm.
  kaliber 5.6 mm, dowolny ciężar broni, dowolny opór pustu, dowolne wymiary, mechaniczne przyrządy celownicze.
  kaliber 7.62-9.65 mm lub do 12 mm, ciężar max: 1400 g, opór spustu min: 1000 g, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 153 mm, pudełko: 300x150x50 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Osoby posiadające broń i amunicję do broni palnej w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, w przypadku przechowywania tej broni i amunicji poza urządzeniami klasy S1, mogą je przechowywać w gablotach przeznaczonych do przechowywania broni po spełnieniu następujących warunków
  dopuszcza się zamiennie montaż dowolnych drzwi, ale muszą być wyposażone w dwa zamki atestowane i blokadę przeciwwyważeniową.
  zabezpieczyć drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym przechowywana jest broń, w instalację alarmową.
  gabloty do przechowywania broni i amunicji posiadają zamknięcia co najmniej 5 według normy PN-EN 12209.
  obie odpowiedzi są poprawne.
  drzwi wejściowe do pomieszczenia są wzmocnione blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm oraz wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden zamek co najmniej 7 z normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę co najmniej w klasie 5 z normy PN-EN 12320.
  gabloty do przechowywania broni i amunicji posiadają przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie co najmniej P6B z normy PN-EN 356 oraz zamknięcia co najmniej 5 z normy PN-EN 12209.
  Rozporządzenie w sprawie przechowywania - § 6; Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 6, ust. 1
  Kto nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub europejskiej karty broni palnej podlega karze
  aresztu albo grzywny.
  aresztu.
  grzywny.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 13
  Przywóz broni i amunicji z państw nie będących członkami Unii Europejskiej przez obywateli polskich wymaga
  uprzedniego wydania zaświadczenia przez władze państwa z którego będzie przywożona broń.
  posiadania zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
  posiadania Europejskiej Karty Broni.
  UoBiA - Art. 37, ust. 1
  Cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje
  pisemnie - pismem dostarczonym za pokwitowaniem odbioru.
  w drodze decyzji administracyjnej.
  słownie lub pisemnie jako wezwanie organu uprawnionego.
  UoBiA - Art. 20
  Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni ważne jest
  6 miesięcy.
  3 miesiące.
  bezterminowo.
  Rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji
  Jeżeli podczas strzelania zauważy się jakiekolwiek niebezpieczeństwo na terenie strzelnicy, należy
  podejść do prowadzącego i zwrócić mu uwagę.
  przerwać ogień i czekać, aż prowadzący zauważy niebezpieczeństwo.
  przestać strzelać i wydać głośna komendę "STOP" lub "PRZERWIJ OGIEŃ".
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 3, ust. 4
  W rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji broń pneumatyczną można posiadać
  na podstawie pozwolenia na broń.
  bez zezwolenia.
  na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej.
  UoBiA - Art. 9, ust. 4
  Na strzelnicy stanowiska strzeleckie oraz miejsca bezpiecznego pobytu wyznacza
  właściciel strzelnicy.
  organizator strzelania.
  prowadzący strzelanie.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, Ust. 1 p. 1
  Kto nie dopełnia obowiązku rejestracji broni palnej podlega karze
  ograniczenia wolności do lat 2.
  pozbawienia wolności do 1 roku.
  grzywny albo aresztu.
  grzywny.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 1
  Minimalny opór spustu w pistolecie dowolnym wg ISSF?
  bez ograniczeń.
  1000 g.
  500 g.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Kto używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami, podlega karze
  aresztu albo grzywny.
  grzywny lub ograniczenia wolności.
  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 11
  Cofnięcie dopuszczenia do posiadania broni następuje
  postanowienia organu Policji, który wcześniej wydał dopuszczenie do posiadania broni.
  w drodze decyzji podmiotu posiadającego broń (pracodawcy).
  w drodze decyzji administracyjnej organu właściwego do wydawania pozwoleń.
  UoBiA - Art. 20
  Pozwolenia na broń nie wymaga się między innymi w przypadku
  gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów.
  posiadania broni palnej o kalibrze powyżej 6 mm.
  posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA.
  posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 9 mm.
  wzięcia w użyczenie broni odpowiadającej celom sportowym lub łowieckim.
  posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych.
  UoBiA - Art. 11, ust. 1, p. 1; UoBiA - Art. 11, ust. 1, p. 6
  Odległości strzelań w konkurencjach ISSF to
  10, 25, 50, 100 i 300m.
  10, 25, 50 i 100m.
  10, 25, 50 i 300m.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Maksymalna długość lufy w karabinie pneumatycznym lub małokalibrowym do ruchomej tarczy
  1000 mm.
  850 mm.
  762 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Osobom deklarującym zakup broni palnej lub amunicji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, na ich wniosek, poświadcza
  zgodę przewozową i uprzednią zgodę przewozową.
  zgodę przewozową.
  uprzednią zgodę przewozową.
  UoBiA - Art. 37a, ust. 1
  Czy dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem poczty?
  Tak, ale wyłącznie za pośrednictwem operatorów świadczących swoje usługi na terenie RP.
  Bezwzględnie nie.
  Tak, ale za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi.
  UoBiA - Art. 36, ust. 1
  Legalność posiadania broni przez osoby dopuszczone do posiadania broni potwierdza się w
  legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.
  legitymacji posiadacza broni.
  świadectwie broni.
  UoBiA - Art. 10, ust. 7
  Rejestracji nabytej broni dokonuje się na podstawie
  legitymacji posiadacza broni.
  świadectwa broni.
  dowodu nabycia broni.
  UoBiA - Art. 13, ust. 2
  Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców przekazuje co najmniej na ile dni przed planowanym terminem wydarzenia - KWP właściwej ze względu na miejsce wydarzenia, pisemną informację o planowanej dacie i miejscu imprezy oraz przybliżonej liczbie uczestników?
  14 dni.
  7 dni.
  5 dni.
  UoBiA - Art. 42, ust. 2b
  Składanie się, celowanie i strzelanie "na sucho" dozwolone jest
  tylko po komendzie START.
  na stanowisku strzeleckim lub innym miejscu wyznaczonym przez prowadzącego strzelanie i za jego zgodą.
  jest bezwzględnie zabronione.
  w dowolnym miejscu, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 4
  Maksymalny ciężar broni pistoletów na 25m
  1000 g.
  1500 g.
  1400 g.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Każda osoba przebywająca na strzelnicy, w przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie może być
  pozbawiona licencji zawodniczej PZSS.
  usunięta ze strzelnicy.
  zatrzymana do przybycia patrolu Policji, który ją aresztuje.
  ukarana odjęciem punktów lub dyskwalifikacją.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 13
  Ograniczenia regulaminowe pistoletu pneumatycznego
  kaliber 4.5 mm, ciężar max: 1500 g, opór spustu min: 600 g, zamknięte przyrządy celownicze, pudełko: 420x200x50 mm.
  kaliber 4.5 mm, ciężar max: 1500 g, opór spustu min: 600 g, otwarte przyrządy celownicze, pudełko: 420x300x50 mm.
  kaliber 4.5 mm, ciężar max: 1500 g, opór spustu min: 500 g, otwarte przyrządy celownicze, pudełko: 420x200x50 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie jest pobierana opłata w wysokości
  1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania.
  1% wartości rynkowej broni przekazanej do depozytu za każdą dobę przechowywania.
  100 zł za każdy miesiąc przechowywania.
  Rozporządzenie w sprawie deponowania broni - § 11, ust. 1
  Minimalny ciężar spustu karabin pneumatyczny, sportowy lub dowolny
  bez ograniczeń.
  1500 g.
  500 g.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Do kategorii amunicji szczególnie niebezpiecznej zalicza się amunicję
  z pociskami pełnopłaszczowymi, zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu.
  wykonaną na własne potrzeby przez myśliwego, o zwiększonej naważce prochu.
  o zwiększonym stopniu grzybkowania po uderzeniu w cel.
  pozbawioną pocisków ołowianych.
  wytworzoną niefabrycznie, niezależnie przez kogo została wytworzona.
  z pociskami wypełnionymi materiałami zapalającymi.
  UoBiA - Art. 10, ust. 6, p. 2; UoBiA - Art. 10, ust. 6, p. 1
  Obowiązkiem prowadzącego strzelanie jest
  czuwać nad prawidłowym przebiegiem szkolenia, identyfikować wady techniczne i poprawiać strzelców.
  wyznaczanie osobom towarzyszącym, nie biorącym udziału w strzelaniu, miejsc bezpiecznego pobytu.
  koordynacja komunikacji między sędziami różnych konkurencji w trakcie zawodów strzeleckich.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, ust. 1
  Ewidencja posiadanej broni i amunicji podmiotu posiadającego broń i amunicję
  musi być prowadzona w formie papierowej, a wpisy w ewidencji muszą być dokonywane kolorem niebieskim lub czarnym w sposób czytelny.
  może być prowadzona w formie elektronicznych wydruków komputerowych, przy czym zmiany wpisów muszą być dokonywane kolorem czerwonym w sposób czytelny, ze wskazaniem daty zmiany i nazwiska osoby uprawnionej do dokonania takiej zmiany.
  może być prowadzona z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji pod warunkiem zastosowania rozwiązań systemowych umożliwiających rejestrację i przechowywanie wszystkich operacji wraz z kopią zapasową oraz pozwalających na ich weryfikację na podstawie dokumentów przechowywanych przez podmiot posiadający broń i amunicję przez okres 5 lat od dokonania ostatniego wpisu.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 11, ust. 4
  Maksymalny ciężar broni karabin dowolny
  8000 g.
  5500 g.
  6500 g.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Posiadacz broni, w przypadku jej utraty, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie policję, nie później jednak niż w ciągu
  48 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni.
  24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni.
  12 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni.
  UoBiA - Art. 25
  W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, zasady użyczania broni osobie nieuprawnionej, organ Policji
  może cofnąć pozwolenie na broń.
  może dokonać przeszukania miejsca stałego pobytu sprawcy.
  organ Policji cofa obligatoryjnie pozwolenie na broń.
  odbiera pozwolenie na broń oraz orzeka przepadek broni.
  UoBiA - Art. 18, ust. 5, p. 7
  Za ważną przyczynę posiadania broni do celów łowieckich, uważa się w szczególności
  członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest działalność związana z myślistwem.
  posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
  udokumentowana tradycja rodzinna związana z myślistwem, leśnictwem lub wędkarstwem.
  UoBiA - Art. 10, ust. 3, p. 2
  Pozwolenie na broń - z wyłączeniem broni sportowej i myśliwskiej - wydaje się osobie, która ukończyła
  17 lat, na wniosek stowarzyszenia obronnego po uzyskaniu zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego.
  18 lat.
  21 lat.
  UoBiA - Art. 15, ust. 1, p. 1
  Ograniczenia regulaminowe karabinu pneumatycznego ruchoma tarcza
  kaliber 4.5 mm, ciężar max: 5500 g, optyczne przyrządy cel. do krotności 4x, długość lufy max: 1000 mm.
  kaliber 4.5 mm, ciężar max: 6500 g, optyczne przyrządy cel. do krotności 6x, długość lufy max: 1000 mm.
  kaliber 4.5 mm, ciężar max: 5500 g, mechaniczne przyrządy cel. do krotności 6x, długość lufy max: 762 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Minimalna długość lufy w pistolecie dowolnym wg ISSF?
  bez ograniczeń.
  220 mm.
  153 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń obowiązku rejestracji broni, właściwy organ Policji
  aresztuje sprawcę.
  odbiera pozwolenie na broń oraz orzeka przepadek broni.
  może cofnąć pozwolenie na broń.
  zwraca się z żądaniem natychmiastowej rejestracji broni palnej.
  UoBiA - Art. 18, ust. 5, p. 1
  Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję
  nie, tylko gotowe istotne części broni i amunicji uważa się za broń lub amunicję.
  nie, tylko gotowe lub obrobione części amunicji oraz broni uważa się za broń lub amunicję.
  tak.
  UoBiA - Art. 5, ust. 1
  W magazynie broni przechowuje się następującą dokumentację
  wykazy pracowników upoważnionych do pobierania broni i amunicji z magazynu, książkę wydania-przyjęcia broni i amunicji, karty rozchodu amunicji.
  ewidencję posiadanej broni i amunicji, wraz z kopiami dokumentów zakupu broni i amunicji.
  książkę stanu uzbrojenia, książkę rejestru otwierania i zamykania magazynu broni, protokoły i listy przeprowadzonych strzelań z broni palnej.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 6, ust. 2
  Za ważną przyczynę posiadania broni do celów ochrony osób i mienia, uważa się w szczególności
  ukończenie kursu pracowników ochrony fizycznej.
  stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.
  chęć podjęcia zatrudnienia w branży ochrony osób i mienia.
  UoBiA - Art. 10, ust. 3, p. 1
  Zniszczenie broni i amunicji przez Policję dokonywane jest
  odpłatnie w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń.
  nieodpłatnie pod warunkiem, że zniszczenie broni i amunicji następuje na wniosek znalazcy tej broni i amunicji.
  nieodpłatnie.
  Rozporządzenie w sprawie deponowania broni - § 9, ust. 1
  Czy organy Policji mają prawo zobowiązać posiadacza pozwolenia na broń do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym?
  Nie.
  Tak, ale tylko wówczas, gdy posiadacz broni popełnił przestępstwo lub wykroczenie związane z użyciem lub wykorzystaniem broni w celach innych niż określono w pozwoleniu na broń.
  Tak, w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba taka wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, ograniczoną sprawność psychofizyczną oraz zaburzenia psychiczne, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
  UoBiA - Art. 15, ust. 5
  Bronią, w myśl UoBiA, nie jest
  wiatrówki o energii kinetycznej pocisku poniżej 17J.
  broń pneumatyczna.
  Miotacz gazu obezwładniającego.
  kastet.
  nóż.
  ostrze ukryte w przedmiocie nie mającym wyglądu broni.
  Kusza.
  Iglica.
  UoBiA - Art. 4, ust. 1
  W ramach obrony koniecznej działa ten, kto odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na
  jakiekolwiek dobro chronione prawem.
  mienie wysokiej wartości, zdrowie lub życie ludzkie, życie zwierzęcia.
  wyłącznie zdrowie lub życie ludzkie.
  KK - Art. 25, § 1
  Za nieprzestrzeganie regulaminów podczas zawodów strzeleckich stosowane są kary
  ostrzeżenie, odjęcie punktów, dyskwalifikacja.
  upomnienie, ostrzeżenie, dyskwalifikacja.
  ostrzeżenie, dyskwalifikacja.
  Charakterystyka
  Bronią palną alarmową jest
  urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym niż 25 mm substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem wywołania efektu wizualnego lub akustycznego.
  urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, wywołuje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu ją zastępującego substancja razi cel na odległość nie większą niż 1 metr.
  broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.
  UoBiA - Art. 7, ust. 3
  W środkach transportu publicznego broń do ochrony osobistej lub bezpieczeństwa innych osób oraz mienia
  może być załadowana i przygotowana do strzału. Właściciel może ją dodatkowo zabezpieczyć.
  może byc załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie zabezpieczonym.
  musi być rozładowana, bez naboju w komorze nabojowej lub magazynkach.
  Rozporządzenie ws przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego § 2 ust. 2
  W rozumieniu ustawy o broni i amunicji bronią palną jest
  każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.
  każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego i rażenia celów na odległość nie mniejszą niż 1 m.
  każda przenośna broń, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.
  UoBiA - Art. 7, ust. 1
  Opłatę za przechowywanie broni oraz amunicji wpłaca się do
  kasy lub na rachunek bankowy jednostki deponującej, najpóźniej w dniu przekazania broni i amunicji do depozytu.
  kasy lub na rachunek bankowy jednostki deponującej, najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.
  kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta właściwego miejscu deponowania broni, najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.
  Rozporządzenie w sprawie deponowania broni - § 12
  Kto nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podlega karze
  aresztu lub grzywny.
  ograniczenia wolności do lat trzech.
  cofnięcia pozwolenia na broń.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 10
  Z najwyższą ostrożnością należy się posługiwać bronią
  każdą, bez wyjątku.
  rozładowaną, którą posługuje się osoba bez pozwolenia na broń.
  załadowaną.
  nieposiadającą włożonego wskaźnika bezpieczeństwa.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 1
  Broń przechowuje się w
  w pomieszczeniu zamkniętym drzwiami spełniającymi wymagania, o których mowa w normie PN-EN 1627, plombowanych lub zaopatrzonych w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych.
  odpowiednio przystosowanym do tego pomieszczeniu, zwanym "magazynem broni" lub w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 z normy PN-EN 14450.
  szafach stalowych lub sejfach posiadających zamki atestowane, trwale przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - §2
  Czy gotowe lub obrobione istotne części broni uważa się za broń?
  tak, jeśli posiada je osoba nie mająca pozwolenia na broń.
  tak, jeśli można za ich pomocą skonstruować przedmiot zdolny razić cele na odległość.
  tak.
  UoBiA - Art. 5, ust. 1
  W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, właściwy organ Policji
  może cofnąć pozwolenie na broń.
  odbiera pozwolenie na broń oraz orzeka przepadek broni.
  jest zobligowany przeszukać miejsce stałego pobytu osoby.
  zarządza kontrolę sposobu przechowywania broni i amunicji.
  UoBiA - Art. 18, ust. 5, p. 4
  Po usłyszeniu na strzelnicy komendy "STOP" lub "PRZERWIJ OGIEŃ", należy
  natychmiast przerwać strzelanie i pozostać w postawie gotowości.
  odłożyć broń na stolik i pozostać w postawie gotowości.
  schować broń do kabury i czekać na komendę prowadzącego.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 3, ust. 4
  Organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca
  w okresie ostatnich 5 lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
  udokumentuje potrzebę posiadania broni, złoży odpowiednio wypełniony wniosek wraz z opłatą skarbową.
  nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
  UoBiA - Art. 10, ust. 1
  Czy osoba wnioskująca o wydanie pozwolenia na broń jest zobowiązana dołączyć orzeczenie lekarskie i psychologiczne?
  tak.
  tak, na żądanie odpowiedniego organu Policji.
  tak, tylko jeśli nie ma jeszcze skończonych 21 lat.
  UoBiA - Art. 15, ust. 3
  Istotnymi częściami broni palnej i amunicji nie są:
  język spustowy, kurek, iglica, łuska naboju, pocisk z rdzeniem stalowym oraz pocisk ołowiany.
  szkielet broni, lufa z komorą nabojową, zamek.
  spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego.
  UoBiA - Art. 5, ust. 2
  W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń obowiązku uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, właściwy organ Policji
  może w przyszłości odmówić zgody na wywóz broni lub amunicji za granicę.
  może cofnąć pozwolenie na broń.
  może ukarać sprawcę grzywną do 300 stawek dziennych.
  odbiera pozwolenie na broń oraz orzeka przepadek broni.
  UoBiA - Art. 18, ust. 5, p. 5
  Regulamin strzelnicy zatwierdza
  wójt, burmistrz, lub prezydent miasta.
  organ Policji właściwy ze względu na adres strzelnicy.
  uchwała radnych miasta.
  UoBiA - Art. 47
  Strzelectwo sportowe składa się z następujących dyscyplin
  strzelanie z pistoletu, strzelanie z karabinu, strzelanie z broni gładkolufowej.
  strzelanie z broni krótkiej, strzelanie z broni długiej, strzelanie do rzutków, strzelanie do ruchomej tarczy.
  strzelanie z broni krótkiej, strzelanie z broni długiej, strzelanie do ruchomej tarczy.
  Charakterystyka
  Do czego służy Europejska karta broni palnej?
  Do zakupu broni na terenie Unii Europejskiej.
  Do zakupu broni na terenie całego świata.
  Do skorzystania z możliwości swobodnego przemieszczania się i używanie broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
  UoBiA - Art. 7a, ust. 1
  Osoba posiadająca broń palną i amunicję w celu kolekcjonerskim, w przypadku przechowywania jej poza urządzeniami spełniającymi wymagania co najmniej klasy S1 z normy PN-EN 14450, obowiązana jest
  Wymagane są oba te zabezpieczenia jednocześnie.
  zabezpieczyć okna przez zamontowanie w nich krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych spełniających wymagania co najmniej normy PN-EN 1627 albo szyb o podwyższonej odporności, co najmniej P4A z normy PN-EN 356.
  drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym jest przechowywana broń i amunicja, zabezpieczyć blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm i wyposażyć w blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden zamek co najmniej 7 z normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę co najmniej 5 z normy PN-EN 12320.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 6, ust. 1
  Jakie konkurencje są strzelane na 10m wg ISSF?
  pistolet pneumatyczny, karabin pneumatyczny, ruchoma tarcza (karabin pneumatyczny).
  pistolet pneumatyczny, karabin pneumatyczny, ruchoma tarcza (pistolet pneumatyczny).
  pistolet pneumatyczny, pistolet szybkostrzelny, karabin pneumatyczny, ruchoma tarcza (karabin pneumatyczny).
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej
  gdy zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu.
  pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
  gdy miał na celu uniemożliwienie dokonania przestępstwa przeciwko życiu.
  gdy odpierał bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
  gdy atak był gwałtowny i niespodziewany.
  KK - Art. 25, § 3
  Kto posiada broń, nie mając przy sobie legitymacji posiadacza broni albo legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni, podlega karze
  grzywny.
  grzywny lub aresztu.
  aresztu.
  UoBiA - Art. 51, ust. 3
  Broń palna małokalibrowa bocznego zapłonu to m.in.
  pistolet dowolny, czyli pistolet jednostrzałowy o kalibrze 5.6 mm (0.22") o dowolnych wymiarach i ciężarze do 1400 g oraz o dowolnym oporze języka spustowego.
  pistolet dowolny, czyli pistolet jednostrzałowy o kalibrze 5.6 mm (0.22") mieszczący się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 420 mm x 200 mm x 50 mm, o dowolnym ciężarze oraz o dowolnym oporze języka spustowego.
  pistolet dowolny, czyli pistolet jednostrzałowy o kalibrze 5.6 mm (0.22") o dowolnych wymiarach, dowolnym ciężarze oraz o dowolnym oporze języka spustowego.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Komendę "STOP" może wydać
  każda osoba, która uzna, iż istnieje zagrożenie na strzelnicy.
  tylko prowadzący strzelanie.
  tylko osoba uczestnicząca w strzelaniu.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 3, ust. 4
  Wymiar pudełka pistoletów na 25m
  420x200x50 mm.
  420x150x50 mm.
  300x150x50 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń, są obowiązane przechowywać ją
  w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S2 według normy PN-EN 14450.
  w szafie pancernej z przynajmniej dwoma zamkami atestowanymi.
  w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 5, ust. 1
  Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych
  tylko na strzelnicach.
  Nie może być używana.
  o ile osoba strzelająca zachowuje warunki bezpieczeństwa.
  UoBiA - Art. 45
  Za ważną przyczynę posiadania broni do celów ochrony osobistej uważa się w szczególności
  wystąpienie aktów przemocy w stosunku do osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń.
  zamieszkiwanie poza obszarem zabudowanym.
  stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia lub zdrowia.
  UoBiA - Art. 10, ust. 3, p. 1
  Dzieci mogą przebywać na terenie strzelnicy
  Tylko w ramach zajęć organizowanych przez klub sportowy lub szkołę.
  tylko z instruktorem strzelectwa posiadającym aktualną licencję PZSS.
  wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
  tylko powyżej 15 roku życia.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 18
  Za broń uważa się
  lufę z komorą nabojową.
  pokrywę zamkową.
  mechanizm spustowo-uderzeniowy.
  UoBiA - Art. 5 ust 2
  O sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek należy niezwłocznie powiadomić
  prowadzącego strzelanie.
  kierownika strzelnicy.
  strzelających na stanowiskach obok.
  sędziego głównego.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 15
  Amunicję można nabywać
  na podstawie zaświadczenia uprawniającego do zakupu amunicji, wystawionego przez właściwy organ Policji.
  na podstawie dowodu zakupu broni.
  na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie do broni określonej w legitymacji.
  UoBiA - Art. 14
  Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu
  24 godzin od dnia nabycia.
  5 dni od dnia nabycia.
  7 dni od dnia nabycia.
  UoBiA - Art. 13, ust. 1
  Broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej nosi się
  w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze przylegającej do ciała, o ile jest to możliwe ze względu na jej ilość i wielkość.
  w ukryciu, lub na widoku w kaburze bezpośrednio przylegającej do ciała.
  tylko rozładowaną, bez naboju w komorze lub w magazynkach nabojowych.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 8, ust. 3
  Kto przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, podlega karze
  grzywny lub ograniczenia wolności.
  aresztu albo grzywny.
  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 7
  Poza funkcjonariuszami państwowych formacji uzbrojonych opisanych w UoBiA, kto może być zwolniony z egzaminu przed Policją przy wydawaniu pozwolenia na broń?
  O ile zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów: członkowie PZŁ w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie PZSS posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego, w zakresie broni sportowej.
  Nikt więcej.
  Członkowie stowarzyszeń kolekcjonerskich, obronnych, sportowych lub myśliwskich.
  UoBiA - Art. 16, ust. 2
  Broń palną na strzelnicy przenosi się
  rozładowaną, z otwartą komorą nabojową, bez pasów i pokrowców.
  załadowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni.
  rozładowaną, zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający oddanie przypadkowego strzału.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 2, ust. 1
  Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać
  osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.
  nie można użyczać.
  za zgodą organu Policji, który wydał pozwolenie na tę broń.
  UoBiA - Art. 28
  Za bezpieczeństwo i porządek na strzelnicy odpowiada
  prowadzący strzelanie.
  organizator strzelania.
  właściciel strzelnicy.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, Ust. 1 p. 1
  Kto narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący usługi pocztowe, podlega karze
  aresztu.
  aresztu lub grzywny.
  grzywny.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 6
  Nabywanie broni lub amunicji przy użyciu środków porozumiewania się na odległość jest
  dozwolone.
  zabronione.
  dozwolone, tylko jeśli zakupu dokonujemy w podmiocie posiadającym odpowiednią koncesję.
  UoBiA - Art. 12a, ust. 1
  Kto przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia, podlega karze
  aresztu albo grzywny.
  grzywny lub ograniczenia wolności.
  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 8
  Pozwolenie na broń wydane do celów ochrony osobistej, uprawnia do posiadania
  broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości w obwodzie przekraczającej 10mA, miotaczy gazu obezwładniającego.
  broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm lub w postaci strzelb gładkolufowych.
  broni palnej w postaci pistoletów, rewolwerów lub karabinów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, pistoletów sygnałowych, miotaczy gazu obezwładniającego.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 1
  Podczas zajęć strzeleckich, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie po usłyszeniu następującej komendy wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę
  ZAKOŃCZYĆ STRZELANIE.
  STOP.
  NIE STRZELAĆ.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 3, ust. 4
  Na strzelnicę zwierzęta
  nie mogą być wprowadzane.
  mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
  mogą być wprowadzane, tylko przez swojego przewodnika, jeżeli odbyły tresurę z zakresu posłuszeństwa.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 3, ust. 5
  Czy organy Policji mogą ograniczyć lub wykluczyć możliwość noszenia broni?
  Tak, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.
  Nie, chyba że pozwolenie na broń zostało czasowo zawieszone lub odebrane.
  Tak, ale tylko w przypadku broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych.
  UoBiA - Art. 10, ust. 7
  Załadowaną broń można odłożyć
  w trakcie przerw w strzelaniu, za każdym razem kładąc załadowaną broń lufą skierowaną w bezpieczne miejsce, w sposób uniemożliwiający oddanie przypadkowego strzału.
  nigdy nie można odkładać załadowanej broni.
  po zakończeniu strzelania, gdy pada komenda "DO TARCZ".
  jeśli padnie komenda "STOP".
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 6
  Stan wyższej konieczności jest to działanie wyłącznie w celu
  ratowania ludzkiego zdrowia lub życia, niezależnie od rodzaju przestępstwa.
  uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, bądź ratowania dobra chronionego prawem, poświęcając dobro o wartości niższej od dobra ratowanego, jeżeli niebezpieczeństwa nie można uniknąć inaczej.
  uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, grożącemu dobru chronionemu prawem.
  odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
  KK - Art. 26,
  Po zakończeniu strzelania
  samemu sprawdza się broń, a następnie po uzyskaniu zgody od prowadzącego strzelanie, opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią.
  broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.
  po sprawdzeniu broni przez prowadzącego strzelanie, broń chowa się do kabury i opuszcza stanowisko strzeleckie.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 2, ust. 6
  Czy na terenie strzelnicy wolno osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy mieć styczność z bronią?
  Tak, pod kontrolą sędziego zawodów.
  Nie.
  Tak, jeśli broń jest rozładowana i ma włożony wskaźnik bezpieczeństwa.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, ust. 2, p. 2
  Po komendzie "ROZŁADUJ" należy
  rozładować broń, zabezpieczyć wskaźnikiem bezpieczeństwa i umieścić na stanowisku strzeleckim.
  rozładować broń, zabezpieczyć wskaźnikiem bezpieczeństwa i zanieść do kontroli prowadzącemu strzelanie.
  rozładować broń, zabezpieczyć wskaźnikiem bezpieczeństwa i schować do futerału lub pokrowca.
  przerwać strzelanie, schować broń i posprzątać stanowisko strzeleckie.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 10
  Amunicją, w myśl UoBiA, są
  pociski, których zasada działania opera się na wykorzystaniu energii ciśnienia gazów prochowych powstałej podczas spalania się materiału miotającego.
  naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej.
  naboje scalone, naboje ślepe oraz naboje wypełnione chemicznym środkiem obezwładniającym.
  UoBiA - Art. 4, ust 3
  Kto nie dopełnia obowiązku rejestracji broni popełnia
  wykroczenie.
  eksces intensywny.
  przestępstwo.
  występek.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 1
  Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadająca pozwolenie
  obowiązku rejestracji broni.
  obowiązku bezzwłocznej odpowiedzi na korespondencję ze strony Policji.
  obowiązku powiadomienia Policji o utracie broni.
  konieczności posiadania miejsca zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  UoBiA - Art. 18, ust. 5, p. 1
  Posiadacz pozwolenia na broń w przypadku sprzedaży broni palnej kolekcjonerskiej jest zobowiązany
  powiadomić właściwy organ Policji w terminie 5 dni tylko w przypadku sprzedaży broni poza terytorium RP.
  nie ciąży na posiadaczu pozwolenia żaden obowiązek w tym zakresie.
  niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji.
  UoBiA - Art. 21, ust. 2
  Na strzelnicy zabrania się
  poruszania na wózkach inwalidzkich.
  ładowania, rozładowywania i celowania w miejscach wyznaczonych przez prowadzącego strzelanie.
  używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, ust. 2, p. 2
  Za dający się przystosować do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego uznaje się
  magazynek lub bęben nabojowy.
  zdatną do użytku lufę z komorą nabojową.
  przedmiot, który ze względu na swoją budowę lub materiał, z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony w celu miotania.
  UoBiA - Art. 7, ust. 1a
  Dopuszczenie do posiadania broni wydaje się osobom mającym ukończonych
  21 lat.
  16 lat.
  18 lat.
  UoBiA - Art. 15, ust. 1 p. 1
  Kto nosi broń znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego
  podlega karze grzywny do 300 stawek dziennych.
  podlega karze aresztu albo grzywny.
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
  podlega karze ograniczenia wolności do lat 2.
  UoBiA - Art. 18, ust. 1, p. 4
  Noszenie broni oznacza
  każdy sposób przemieszczania załadowanej lub rozładowanej broni przez osobę posiadającą broń.
  posiadanie przy sobie broni palnej.
  każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.
  UoBiA - Art. 10, ust. 9
  Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy określa
  instrukcja szkolenia pracowników ochrony.
  regulamin strzelnicy.
  prowadzący strzelanie przed rozpoczęciem strzelania.
  UoBiA - Art. 46, ust. 2
  Za ważną przyczynę posiadania broni do celów kolekcjonerskich uważa się w szczególności
  udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.
  udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim, udokumentowana działalność kolekcjonerska i potwierdzone zaangażowanie w kolekcjonerstwo broni.
  zbieranie starych wojskowych kocy.
  UoBiA - Art. 10, ust. 3, p. 5
  Właściwy organ policji w stosunku do osoby posiadającej pozwolenie na broń, która przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego
  cofa pozwolenie na broń.
  przejmuje do depozytu broń i może cofnąć jej pozwolenie na broń, gdy stanowi ona zagrożenie dla siebie, bezpieczeństwa i porządku.
  cofa pozwolenie na broń, o ile osoba taka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  jest zobligowany przeszukać miejsce stałego pobytu osoby.
  UoBiA - Art. 18, ust. 1, p. 4
  Od egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się nią zwolnieni są:
  osoby posiadające minimum 3 klasę sportową na wniosek odpowiedniego Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.
  m. in. członkowie PZSS posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego, w zakresie broni sportowej, jeśli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.
  Wyłącznie funkcjonariusze państwowych formacji uzbrojonych i zołnierze Sił Zbrojnych RP.
  UoBiA - Art. 16, ust. 2
  Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie
  karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
  legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.
  dowodu zakupu i świadectwa broni.
  UoBiA - Art. 9, ust. 2
  Obowiązek złożenia broni palnej i amunicji do depozytu zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji nałożony jest na osobę, która
  posiada broń technicznie niesprawną, a jej naprawa nie może być dokonana w okresie krótszym niż 3 miesiące.
  zamierza przebywać poza granicami kraju dłużej niż 6 miesięcy.
  utraciła prawo do posiadania broni palnej - jeżeli broń nie została zbyta w terminie 30 dni.
  UoBiA - Art. 22, ust. 3
  Świadectwo broni może być wydane między innymi
  obydwie odpowiedzi są prawidłowe.
  podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją zabezpieczenia imprezy masowej.
  przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony.
  UoBiA - Art. 29, ust. 1, p. 1
  Pozwolenie na broń wydane do celów kolekcjonerskich, nie uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni:
  broni palnej bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm.
  samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość.
  broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej.
  UoBiA - Art. 10, ust. 5, p. 1
  Na zawodach strzeleckich z broni krótkiej na 25 m, magazynek ładujemy nabojami
  po komendzie "ŁADUJ".
  przed komendą "ŁADUJ".
  po komendzie "ŁADUJ", przed włożeniem wskaźnika bezpieczeństwa do lufy.
  w trakcie czasu przygotowawczego.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 7,8
  Do kategorii amunicji szczególnie niebezpiecznej nie zalicza się amunicji
  wytworzonej niefabrycznie, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń pamiątkową, sportową lub kolekcjonerską.
  wytworzonej niefabrycznie, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, pamiątkową lub kolekcjonerską.
  wytworzonej niefabrycznie, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.
  UoBiA - Art. 10, ust. 6, p. 4
  Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych może nastąpić na rzecz osoby, która ma ukończone
  18 lat.
  16 lat.
  17 lat.
  UoBiA - Art. 13, ust. 6
  Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze
  decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji.
  pisemnego wniosku pracownika ochrony.
  pisemnego wniosku pracodawcy.
  UoBiA - Art. 12, ust. 1
  Nie wymaga się pozwolenia na broń
  otrzymaną na drodze spadku lub darowizny.
  podczas używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu.
  posiadaną do celów pamiątkowych.
  UoBiA - Art. 11, ust. 1, p. 2
  Kaliber broni to
  średnica przewodu lufy mierzona w komorze nabojowej.
  uśredniona średnica przewodu lufy broni palnej.
  najmniejsza średnica przewodu lufy. W przypadku luf gwintowanych, średnica mierzona na polach gwintu.
  Broń palna zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w strzelaniach szkoleniowych
  w miejscach zapewniających pełne bezpieczeństwo otoczenia.
  na strzelnicach.
  na terenach leśnych pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa.
  UoBiA - Art. 45
  Kto nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w ciągu 14 dni od zmiany podlega karze
  grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
  utraty pozwolenia na broń i całej posiadanej broni.
  aresztu lub grzywny.
  grzywny do 150 stawek dziennych.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 3
  W przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie na broń obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym, właściwy organ Policji
  może ukarać sprawcę grzywną lub aresztem.
  odbiera pozwolenie na broń oraz orzeka przepadek broni.
  może cofnąć pozwolenie na broń.
  może zlecić doprowadzenie na badania przed odpowiednią Komendą Wojewódzką Policji.
  obligatoryjnie cofa pozwolenie na broń.
  UoBiA - Art. 18, ust. 5, p. 2
  Pociski wypełnione chemicznymi środkami obezwładniającymi zaliczane są do
  amunicji.
  ręcznych miotaczy gazu.
  przedmiotów przeznaczonych do miotania substancji obezwładniających.
  UoBiA - Art. 5, ust. 3
  Wymiar pudełka pistoletu pneumatycznego
  300x150x50 mm.
  420x150x50 mm.
  420x200x50 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  W środkach transportu publicznego broń przewozi się w stanie
  zależy to od posiadacza broni palnej, musi być jednak poza zasięgiem osób postronnych.
  rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej; amunicja może znajdować się w magazynkach niepodłączonych do broni.
  rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych.
  Rozporządzenie ws przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego §2 ust. 1
  W środkach transportu publicznego amunicję przewozi się w ilości
  która mieści się do magazynków broni.
  w ilości uzasadnionej potrzebami osoby przewożącej.
  nie większej niż 100 sztuk, tylko jeśli osoba przewożąca udaje się na strzelnicę.
  Rozporządzenie ws przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego § 3 ust. 2
  Magazyn broni stanowi oddzielne pomieszczenie w budynku o konstrukcji niepalnej, wydzielone ścianami murowanymi, usytuowane w miarę możliwości na piętrze, posiadające m.in:
  dwa zamki kluczowe o skomplikowanym mechaniźmie z zabezpieczeniem antywłamaniowym.
  zabezpieczenie systemem sygnalizacji pożarowej z transmisją sygnału alarmu do pełniącego całodobowy dyżur pracownika monitoringu.
  skrzynię z piaskiem lub inne urządzenie służące do przechwytywania pocisków, z oznaczeniem „TU KIERUJ BROŃ”, w miejscu ładowania i rozładowywania broni.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 4, ust. 2. p. 5
  Na terenie strzelnicy można prowadzić trening bezstrzałowy
  na linii ognia.
  w dowolnym miejscu.
  w miejscu oznaczonym lub wyznaczonym przez prowadzącego.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 2, ust. 2
  Kto przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc do tego upoważnionym, podlega karze
  grzywny lub ograniczenia wolności.
  aresztu albo grzywny.
  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 9
  Stan wyższej konieczności to
  stan, w którym grozi niebezpieczeństwo jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć.
  stan, w którym grozi niebezpieczeństwo jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
  stan zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.
  stan odpierania bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
  KK - Art. 26, § 1
  Amunicja centralnego zapłonu to amunicja
  w której ładunek inicjujący umieszczony jest w dnie łuski.
  w której masa zapłonowa wprasowana jest bezpośrednio w kryzę łuski.
  każda o kalibrze mniejszym niż 7.62 mm.
  Czy osoba skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości może otrzymać pozwolenie na broń?
  Nie.
  Tak, po roku od dnia skazania.
  Tak.
  UoBiA - Art. 15, ust. 1 p. 6b
  Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni obejmuje sprawdzenie
  znajomości posługiwania się bronią i wzorcowego regulaminu strzelnic.
  znajomości ustawy o broni i amunicji oraz przepisów kodeksu karnego dotyczących przestęstw związanych z bronią.
  znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie oraz znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.
  Rozporządzenie w sprawie egzaminu - § 4, ust. 1
  Broń pneumatyczna przeznaczona do strzelania pociskami dowolnego rodzaju i kształtu o kalibrze 4.5 mm (0.177") wykonanymi ze stopu ołowiu to m.in.
  karabiny na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 4500 g, dowolnym oporze języka spustowego, w których odległość od wylotu lufy do końca celownika nie przekracza 650 mm.
  pistolety na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 1600 g, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 600 g, mieszczące się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 420 mm x 200 mm x 50 mm.
  pistolety na sprężone powietrze lub CO2 o ciężarze nie przekraczającym 1500 g, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 500 g, mieszczące się w pudełku w wewnętrznych wymiarach 420 mm x 200 mm x 50 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Ograniczenia regulaminowe pistoletu sportowego
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1500 g, opór spustu min: 1000 g, otwarte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 183 mm, pudełko: 420x200x50 mm.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1400 g, opór spustu min: 1000 g, otwarte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 153 mm, pudełko: 300x150x50 mm.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1500 g, opór spustu min: 500 g, zamknięte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 123 mm, pudełko: 300x200x50 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Istotną częścią amunicji nie jest
  spłonka.
  proch strzelniczy.
  łuska.
  UoBiA - Art. 5, ust. 3
  Broń palną nosi się
  tylko rozładowaną, bez naboju w komorze lub w magazynkach nabojowych.
  w kaburach lub futerałach.
  w kieszeni lub zamocowaną za pasek spodni.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 8, ust. 1
  W środkach transportu publicznego amunicję przewozi się
  w magazynkach danego rodzaju broni, do której amunicja jest przewożona.
  w hermetycznych opakowaniach próżniowych lub opakowaniach z zabezpieczeniem spłonki naboju folią bąbelkową lub trocinami.
  w opakowaniach fabrycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej lub w pudełkach i pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni § 3, ust. 2
  Karty ewidencji posiadanej broni i amunicji podmiotu posiadającego broń i amunicję powinny być
  oznaczone numerycznie, opieczętowane lub oznaczone logotypem podmiotu posiadającego broń i amunicję.
  ponumerowane, przeszyte i opatrzone na ostatniej stronie pieczęcią podmiotu posiadającego broń i amunicję.
  ponumerowane i opatrzone na każdej stronie pieczęcią podmiotu posiadającego broń i amunicję.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 11, ust. 1
  Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej podlega karze
  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
  grzywny albo aresztu.
  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  KK - Art. 263, § 3
  Broń i amunicja w czasie przewozu środkami transportu publicznego
  powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.
  powinny być przewożone w sposób wygodny dla właściciela i współpasażerów.
  powinny być pilnowane przez posiadacza, nie są jednak wymagane dodatkowe zabezpieczenia.
  Rozporządzenie ws przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego § 4
  Jakie konkurencje są strzelane na 300m wg ISSF?
  karabin dowolny (mały i duży kaliber), karabin standardowy.
  karabin dowolny (duży kaliber), karabin standardowy.
  karabin dowolny (mały kaliber), karabin standardowy.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Osoba, która złożyła broń do depozytu Policji
  nie ma dostępu do zdeponowanej broni.
  ma prawo dostępu do broni, w celu okazania osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz w celu oceny stanu broni, po uzgodnieniu terminu z jednostką deponującą.
  ma swobodny dostęp do zdeponowanej broni o ile jest jej właścicielem.
  Rozporządzenie w sprawie deponowania broni - § 8, ust. 1
  Ograniczenia regulaminowe karabinu standardowego
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 8000 g, opór spustu min: 1000 g, optyczne przyrządy cel., długość lufy max: 1000 mm.
  kaliber do 8 mm, ciężar max: 5500 g, opór spustu min: 1500 g, mechaniczne przyrządy cel., długość lufy max: 762 mm.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 6500 g, opór spustu min: 100 g, optyczne przyrządy cel., długość lufy max: 1000 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Kiedy można wejść przed stanowisko strzeleckie
  gdy zgodę wyrazi prowadzący strzelanie.
  gdy wszyscy korzystający z osi potwierdzą rozładowanie i zabezpieczenie broni.
  gdy nikt nie strzela.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 3, ust. 2
  Osoba, nabywająca broń i amunicję w państwach niebedących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jeżeli nie posiada pozwolenia na broń, jest obowiązana:
  zarejestrować broń w ciągu 5 dni od dnia nabycia.
  przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej, do pisemnego zgłoszenia najbliższej jednostce Policji przywóz broni i amunicji.
  niezwłocznie złożyć przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.
  UoBiA - Art. 37a, ust. 3
  Kto nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego podlega karze
  aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności, w zależności od stopnia upojenia.
  aresztu lub grzywny.
  aresztu lub pozbawienia wolności.
  grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 4
  Używanie broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu
  nie wymaga posiadania dopuszczenia, ani pozwolenia.
  wymaga posiadania dopuszczenia do posiadania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych.
  wymaga posiadania pozwolenia na broń palną wydanego do celów sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych.
  UoBiA - Art. 11, ust. 1, p. 2
  Bronią używaną do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez ISSF może być broń gładkolufowa w tym:
  broń śrutowa, to jest strzelba o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 16, z komorą nabojową o długości do 86 mm.
  broń śrutowa, to jest strzelba o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12, z komorą nabojową o długości do 76 mm.
  broń śrutowa, to jest strzelba o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12, z komorą nabojową o długości do 86 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  W ramach obrony koniecznej działa ten, kto:
  odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
  odpiera zamach przy pomocy broni palnej.
  odpiera zamach na dobro prawem chronione.
  broni się przed przestępstwem.
  KK - Art. 25, § 1
  Czy prowadzący strzelanie może usunąć z terenu strzelnicy osobę naruszającą jej regulamin?
  Tylko poprzez funkcjonariuszy Policji.
  Tak, włącznie z osobami towarzyszącymi lub widzami.
  Tak, ale tylko osoby strzelające na strzelnicy.
  Tylko za zgodą właściciela obiektu.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 13
  Magazyn broni powinien być zabezpieczony
  syreną alarmową, której czujniki umieszczone są na drzwiach i w oknie.
  systemem sygnalizacji włamania i napadu spełniającym wymagania co najmniej normy PN-EN 50131-1 z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur.
  kratą w oknach oraz drzwiami antywłamaniowymi wyposażonymi w zamki o skomplikowanym mechanizmie.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 4, ust. 2. p. 4
  Ograniczenia regulaminowe pistoletu centralnego zapłonu
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1400 g, opór spustu min: 1000 g, otwarte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 153 mm, pudełko: 300x150x50 mm.
  kaliber 7.62-9.65 mm wg ISSF lub do 12 mm wg UoBiA, ciężar max: 1400 g, opór spustu min: 1000 g, otwarte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 153 mm, pudełko: 300x150x50 mm.
  kaliber 7.62-9.65 mm lub do 12 mm, ciężar max: 1400 g, opór spustu min: 1000 g, zamknięte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 153 mm, pudełko: 300x150x50 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Jednostkami organizacyjnymi uprawnionymi do deponowania broni i amunicji są?
  Policja, Żandarmeria Wojskowa lub organ celny.
  Powiatowa Komenda Policji.
  Wojewódzka Komenda Policji.
  UoBiA - Art. 24
  Bronią, w myśl UoBiA, nie są
  broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa.
  przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
  rzeczy, które wykrywają, lokalizują lub identyfikują cel.
  UoBiA - Art. 4, ust. 1
  Bez pozwolenia można posiadać broń czarnoprochową
  rozdzielnego ładowania, wytworzoną przed 1885 lub repliki tej broni.
  na podstawie Karty Rejestracji Broni.
  na naboje scalone, ale tylko wytworzoną przed 1895.
  UoBiA - Art. 11, ust. 1, p. 10
  Osoby posiadające broń palną i amunicję do niej w celu ochrony osobistej, są obowiązane przechowywać ją
  w miejscu swojego zamieszkania, w sposób uniemożliwiający dostęp do broni osób nieupoważnionych.
  w magazynie broni wyjętą z futerału i rozładowaną, ze zwolnionym kurkiem i odłączonym magazynkiem, zabezpieczoną, technicznie sprawną, ukompletowaną, czystą i zakonserwowaną.
  w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 5, ust. 1
  Dopuszczalne przyrządy celownicze w karabinie do ruchomej tarczy
  zamknięte mechaniczne.
  otwarte lub zamknięte mechaniczne.
  luneta z wbudowanym krzyżem celowniczym.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Osobę naruszającą regulamin strzelnicy
  poucza się, nakazując ponownie zapoznać się z zapisami regulaminu.
  usuwa się ze strzelnicy, zatrzymując broń i amunicję do czasu przyjazdu Policji.
  usuwa się ze strzelnicy.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 3, ust. 5
  Ograniczenia regulaminowe karabinu małokalibrowego do ruchomej tarczy
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 5500 g, opór spustu min: 500 g, optyczne przyrządy cel. bez ograniczeń krotności, długość lufy max: 1000 mm.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 6500 g, opór spustu min: 100 g, optyczne przyrządy cel. do krotności 4x, długość lufy max: 1000 mm.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 8000 g, opór spustu min: 1000 g, optyczne przyrządy cel. do krotności 6x, długość lufy max: 1000 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Ograniczenia regulaminowe karabinu dowolnego
  kaliber 5.6 lub do 8 mm, ciężar max: 6500 g, dowolne mechaniczne przyrządy celownicze.
  kaliber 5.6 lub do 8 mm, ciężar max: 6500 g, otwarte mechaniczne przyrządy celownicze.
  kaliber 5.6 lub do 8 mm, ciężar max: 8000 g, dowolne mechaniczne przyrządy celownicze.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Jaka konkurencja pistoletowa jest strzelana na 50m wg ISSF?
  pistolet szybkostrzelny.
  pistolet dowolny.
  pistolet sportowy.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega
  grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  grzywnie lub karze ograniczenia wolności.
  grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
  grzywnie, karze aresztu oraz karze utraty pozwolenia na broń.
  KK - Art. 263, § 4
  Pozwolenie na broń może być wydane między innymi w celu
  obrony własnej.
  ochrony osób i mienia.
  prewencyjnym.
  UoBiA - Art. 10, ust. 2
  W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń
  może być załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie zabezpieczonym, ale wyłącznie do ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia.
  przewozi się w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych.
  obie odpowiedzi są prawidłowe.
  Rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego - § 2
  Dokonanie zmiany błędnego wpisu w ewidencji posiadanej broni i amunicji polega na
  skreśleniu błędnego wpisu kolorem czerwonym w sposób czytelny, naniesienie poprawnego wpisu ze wskazaniem daty dokonania zmiany i nazwiska osoby uprawnionej do dokonania zmiany wraz z jej własnoręcznym podpisem.
  usunięciu błędnego wpisu w sposób trwały i zastąpienie go poprawnym wpisem.
  wymazaniu błędnego wpisu oraz wprowadzenie w jego miejsce wpisu poprawnego.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 11, ust. 3
  Bronią palną sygnałową jest
  urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, wywołuje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu ją zastępującego substancja razi cel na odległość nie większą niż 1 metr.
  broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.
  urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym niż 25 mm substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem wywołania efektu wizualnego lub akustycznego.
  UoBiA - Art. 7, ust. 2
  Konkurencja pistolet 30 + 30 jest rozgrywana na dystansie
  25m.
  10m.
  50m.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Kto bez wymaganej rejestracji posiada albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego podlega karze
  pozbawienia wolności do 1 roku.
  grzywny albo aresztu.
  ograniczenia wolności do lat 2.
  grzywny.
  UoBiA - Art. 51, ust. 1
  Posiadanie ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego jest
  dozwolone, po uzyskaniu pozwolenia na broń do ochrony osobistej lub ochrony osób lub mienia.
  dozwolone bez pozwolenia.
  zabronione.
  UoBiA - Art. 11, ust. 1, p. 8
  Istotnymi częściami broni palnej są
  szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.
  szkielet, lufa, przyrządy optyczne.
  szkielet broni, lufa, mechanizm spustowo-uderzeniowy, kurek, iglica, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.
  UoBiA - Art. 5, ust. 2
  W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń do celów kolekcjonerskich
  przewozi się w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych.
  przewożona jest w dowolny sposób.
  może być załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie zabezpieczonym.
  Rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego - § 2, ust. 1
  Pozwolenie na broń palną bojową wydane w celu ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia, stanowi jednocześnie pozwolenie na
  broń sygnałową.
  broń gazową.
  broń gazową i alarmową.
  UoBiA - Art. 9, ust. 7
  Wywóz broni i amunicji do niej za granicę przez obywateli polskich wymaga
  wydania Europejskiej Karty Broni palnej lub zgody właściwego organu Policji.
  zgłoszenia wywozu w placówce Ambasady Polskiej.
  zgody przewozowej właściwego terytorialnie komendanta Wojewódzkiego Policji.
  UoBiA - Art. 38
  Złożenie broni i amunicji do depozytu Policji
  uniemożliia zbycie broni i amunicji.
  nie stanowi przeszkody do ich zbycia.
  ceduje zbycie broni i amunicji przez organ Policji, w którym broń i amunicję zdeponowano.
  UoBiA - Art. 22, ust. 4
  Bronią o najmniejszej średnicy przewodu lufy wyrażonym w kalibrze wagomiarowym jest broń o kalibrze
  12.
  20.
  16.
  Zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia określa
  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późniejszymi zmianami.
  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 1, ust. 2
  Kiedy można wprowadzać na strzelnicę zwierzęta?
  gdy jest przerwa w strzelaniu.
  gdy opiekun zwierzęcia nie bierze udziału w strzelaniu.
  tylko w wyjątkowych okolicznościach, na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 3, ust. 5
  Czy wolno posiadać amunicję wykonaną niefabrycznie, w tym także taką, do której wytworzenia wykorzystano fabrycznie nowe elementy amunicji?
  Nie.
  Tak, pod warunkiem, że amunicja ta została wytworzona na własny użytek przez osobę posiadającą pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.
  Tak, o ile amunicja wykonana niefabrycznie zachowuje parametry metryczne (tj. kaliber i długość łuski).
  UoBiA - Art. 10, ust. 6, p. 4
  Czy osoba nieposiadająca miejsca stałego pobytu na terytorium RP może otrzymać pozwolenie na bron?
  Nie.
  Tylko jeśli ma w RP majątek lub rodzinę.
  Tak, jeśli bywa w kraju regularnie.
  UoBiA - Art. 15, ust. 1, p. 5
  Kontrolę magazynu broni stwierdzającą, czy magazyn broni spełnia warunki określone w przepisach oraz czy sposób zabezpieczenia broni i amunicji jest zgodny z wymogami określonymi w przepisach przeprowadza
  przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej.
  upoważniony przez komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji funkcjonariusz Policji.
  kierownik podmiotu posiadającego broń i amunicję lub zatrudniona przez niego i upoważniona pisemnie osoba posiadająca dopuszczenie do posiadania broni.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 4, ust. 2
  Osoba, która złożyła broń do depozytu Policji może ją pokazać osobom zainteresowanym zakupem
  po wcześniejszym ustaleniu terminu z dzielnicowym ze swojego rejonu.
  po wcześniejszym ustaleniu terminu z jednostką deponującą.
  po wcześniejszym ustaleniu terminu z właściwym Komendantem Wojewódzkim Policji.
  Rozporządzenie w sprawie deponowania broni - § 8, ust. 1
  Maksymalna odległość między muszką, a szczerbinką w pistoletach na 25m
  153 mm.
  220 mm.
  183 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Konkurencja SKEET to strzelanie do rzutków
  wyrzucanych z dwóch budek (wysokiej i niskiej).
  wyrzucanych ze schronu znajdującego się 15m od linii stanowisk.
  wyrzucanych ze schronu znajdującego się 12m od linii stanowisk.
  Charakterystyka
  Jaką ważność mają badania lekarskie, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do broni?
  1 miesiąc.
  3 miesiące, licząc od daty złożenia wniosku o pozwolenie lub dopuszczenie.
  3 miesiące, licząc od daty badania.
  UoBiA - Art. 15, ust. 3
  Bronią szczególnie niebezpieczną jest
  każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.
  broń palna, wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku.
  broń zbudowana w oparciu o szkielet broni, lufę z komorą nabojową, zamek oraz magazynek lub bęben nabojowy.
  broń po zmianach konstrukcyjnych lub przeróbkach.
  Samoczynna broń palna, zdolna do rażenia celów na odległość.
  samoczynna broń palna, przystosowana przez wytwórcę do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju, niezależnie od dokonanych następnie zmian konstrukcyjnych lub przeróbek.
  UoBiA - Art. 10, ust. 5 p. 3; UoBiA - Art. 10, ust. 5, p. 1
  Czy broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych?
  Tak, ale tylko na strzelnicach.
  Nie.
  Tak, ale wyłącznie, gdy użytkownikowi danej broni wydano pozwolenie na broń do celów szkoleniowych lub celów sportowych.
  UoBiA - Art. 45
  Wagomiar to
  najmniejsza średnica przewodu lufy.
  liczba kul o średnicy przewodu lufy, jaką można odlać z funta ołowiu.
  długość łuski wraz ze spłonką i kołnierzem.
  Charakterystyka
  Pozwolenie na broń wydane do celów rekonstrukcji historycznych, uprawnia do posiadania broni
  broni alarmowej lub innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej.
  broni alarmowej lub innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą lub broni palnej bocznego zapłonu, z wyłączeniem broni samoczynnej.
  broni alarmowej lub innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, z wyłączeniem broni samoczynnej.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 6
  Kto nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni podlega karze
  utraty pozwolenia i całej posiadanej broni.
  pozbawienia wolności do 1 roku.
  aresztu lub grzywny.
  grzywny.
  UoBiA - Art. 51, ust. 2, p. 2
  O fakcie kradzieży broni lub amunicji należy powiadomić Policję albo Żandarmerię Wojskową
  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia kradzieży.
  w ciągu 7 dni.
  w ciągu 3 dni.
  UoBiA - Art. 25
  Jakie są ograniczenia butów dla zawodników wg regulaminów ISSF?
  nie mogą zakrywać kostek.
  muszą stanowić komplet ze strojem.
  muszą posiadać odpowiednie loga ISSF oraz krajowego związku strzelectwa.
  Ogólne przepisy techniczne ISSF 6.7.5.3
  O zmianie miejsca stałego pobytu informuje się
  organ Policji właściwy ze względu na stare miejsce stałego pobytu.
  organ wydający pozwolenie.
  organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.
  UoBiA - Art. 26
  Za amunicję nie uważa się
  pocisków z rdzeniem stalowym osadzonych w łusce nabojowej.
  spłonek inicjujących spalanie materiału miotającego.
  pocisków wypełnionych chemicznymi środkami obezwładniającymi.
  UoBiA - Art. 5, ust. 3
  Po ukończeniu strzelania, należy
  wyjąć magazynek z broni i zejść z linii ognia.
  pozostać na linii ognia z bronią w pozycji gotowości i czekać na komendę prowadzącego.
  schować broń do kabury i pozostać na linii ognia.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 2, ust. 6
  Za ważną przyczynę posiadania broni do celów szkoleniowych uważa się w szczególności
  posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.
  udokumentowana praca w charakterze trenera lub instruktora w klubie sportowym, stowarzyszeniu lub firmie.
  posiadanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.
  UoBiA - Art. 10, ust. 3, p. 7
  Czy na terenie strzelnicy wolno spożywać alkohol lub używać środki odurzające oraz czy wolno przebywać na strzelnicy osobom będącym pod ich wpływem?
  Bezwzględnie nie.
  Tak, ale tylko za wiedzą prowadzącego strzelanie.
  Tak, za zgodą właściciela obiektu.
  Wzorcowy regulamin strzelnic - rozdz. 1, ust. 2, p. 3
  Kto bez wymaganego pozwolenia wyrabia broń palną albo amunicję, lub nią handluje, podlega karze
  pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 10.
  pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.
  pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  KK - Art. 263, § 1
  Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku
  innym niż bezpieczny, jeśli broń jest rozładowana.
  ludzi.
  innym niż kulochwyt.
  przedmiotów nie będących tarczą bądź innym celem na strzelnicy.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 3
  Istotnymi częściami amunicji są
  pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego.
  pociski, materiał miotający w postaci prochu strzelniczego, łuski, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego.
  naboje rozdzielnego ładowania do broni wyprodukowanej przed rokiem 1895.
  UoBiA - Art. 5, ust. 3
  Organ Policji obligatoryjnie cofa pozwolenie jeżeli osoba, której pozwolenie wydano
  nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na posiadanie broni.
  używa broni niezgodnie z administracyjnym celem jej posiadania.
  nie przestrzega obowiązku zawiadamiania właściwego organu Policji o zmianie miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia jego zmiany.
  nie przestrzega obowiązku rejestracji broni w ciągu 5 dni od dnia zakupu.
  UoBiA - Art. 18, ust. 1, p. 1
  W przypadku nieprzechowywania broni posiadanej na podstawie pozwolenia kolekcjonerskiego w szafie S1 jakie muszą być spełnione dodatkowe warunki?
  nie ma żadnych dodatkowych warunków jeżeli przechowuje się nie więcej niż 50 szt broni w jednym pomieszczeniu.
  gabloty muszą spełniać stabilność, możliwość przytwierdzenia do podłoża, przeszklenie w klasie co najmniej P6B z normy PN-EN 356 i zamknięcia w klasie 5 z normy PN-EN 12209.
  pomieszczenie musi mieć co najmniej dwa zamki atestowane i system alarmowy.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 6
  Do strzelania konkurencji zatwierdzonych przez ISSF zabronione jest używanie amunicji
  bocznego zapłonu typu "short".
  smugowej i przeciwpancernej.
  centralnego zapłonu o zasięgu powyżej 2000m.
  o dużej mocy i typu magnum.
  śrutu kal 4.5 mm (0.177") o dowolnym kształcie, wykonanego z ołowiu lub innego miękkiego materiału.
  bocznego zapłonu typu "long rifle".
  Pozwolenie na broń służącą do celów sportowych może być wydane na
  samoczynną broń palną w postaci pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm.
  broń palną wytworzoną lub przerobioną w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broń imitującą inne przedmioty.
  broń palną centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 4
  Pozwolenie na broń wydane do celów kolekcjonerskich uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni:
  samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość.
  broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej.
  broni palnej bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm.
  UoBiA - Art. 10, ust. 4, p. 7
  Czy w konkurencji pistolet sportowy 25m można strzelać z rewolweru?
  można, pod warunkiem zachowania regulaminowych ograniczeń.
  nie można.
  można, jeśli wyrazi na to zgodę prowadzący strzelanie.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Strzelający powinni nosić
  ochronniki słuchu i wzroku.
  buty strzeleckie i strój usztywniający.
  licencję sportową w widocznym miejscu.
  identyfikatory, ułatwiające prowadzącemu kontrolę tożsamości.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie §3 p. 16, 17
  Maksymalne regulaminowe ciężary karabinów to
  8000 g, 6000 g, 5500 g.
  8000 g, 6500 g, 5000 g.
  8000 g, 6500 g, 5500 g.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Kto bez wymaganego pozwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze
  pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.
  grzywny albo aresztu.
  pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 10.
  KK - Art. 263, § 2
  Karabin dowolny 60 strzałów leżąc jest to konkurencja strzelana na dystansie
  100m.
  300m.
  50m.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osób i mienia obowiązana jest okresowo przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane w trybie przepisów
  ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.
  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
  ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
  UoBiA - Art. 15, ust. 4a
  Czy osoba deponująca broń w jednostce Policji ma prawo do dostępu do niej w celu okazania jej osobom zainteresowanym jej nabyciem oraz oceny stanu broni?
  Tak, w każdej chwili.
  Tak, ale dopiero po uzgodnieniu z jednostką deponującą.
  Nie.
  Rozporządzenie w sprawie deponowania broni - § 8, ust. 1
  Do dyscypliny strzelań ze strzelby gładkolufowej zaliczane są konkurencje
  skeet, trap, double trap, automatic trap.
  ruchoma tarcza, skeet, trap.
  skeet, trap, triple trap.
  Charakterystyka
  Pozbawienie cech użytkowych broni palnej polega na
  zniszczeniu broni palnej w sposób trwały, w szczególności poprzez jej przetopienie.
  pozbawieniu cech użytkowych wszystkich istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe.
  zniszczeniu broni palnej dowolną techniką, która uniemożliwia identyfikację broni.
  UoBiA - Art. 6a, ust. 2
  Ograniczenia regulaminowe pistoletu szybkostrzelnego
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1400 g, opór spustu min: 1000 g, otwarte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 153 mm, pudełko: 300x150x50 mm.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1300 g, opór spustu min: 500 g, zamknięte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 183 mm, pudełko: 420x200x50 mm.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1400 g, opór spustu min: 1000 g, zamknięte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 153 mm, lufa max: 220 mm, pudełko: 300x200x50 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Poza przypadkami określonymi w ustawie o broni i amunicji nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest
  dozwolone za zgodą wojewody.
  dozwolone w przypadku nabywania broni przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
  zabronione.
  UoBiA - Art. 2, ust. 1
  Magazyn broni wyposaża się w
  gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg oraz koc gaśniczy.
  gaśnicę pianową typu D - do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu.
  gaśnicę tetrową typu B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły.
  Rozporządzenie w sprawie noszenia i przechowywania broni - § 4, ust. 1. p. 1
  Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest powiadomić o tym fakcie właściwy organ Policji
  w ciągu 5 dni od dnia zbycia broni lub amunicji.
  niezwłocznie.
  w czasie do 24 godzin od chwili zbycia broni lub amunicji.
  UoBiA - Art. 21, ust. 2
  Postawy strzeleckie w konkurencjach karabinowych ISSF
  stojąca, siedząca.
  klęcząca, leżąca, siedząca.
  klęcząca, leżąca, stojąca.
  Charakterystyka
  Bronią palną, w myśl UoBiA, jest wyłącznie
  broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa.
  broń myśliwska, sportowa, gazowa, pneumatyczna, sygnałowa.
  broń bojowa, myśliwska, sportowa, pneumatyczna, przedmiot do obezwładniania osób za pomocą ładunków elektrycznych.
  UoBiA - Art. 4, ust. 1, p. 1
  Ograniczenia regulaminowe karabinu sportowego
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 5500 g, zamknięte mechaniczne przyrządy celownicze.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 6500 g, dowolne mechaniczne przyrządy celownicze.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 8000 g, otwarte mechaniczne przyrządy celownicze.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Minimalny ciężar oporu języka spustowego w pistoletach 25m
  1500 g.
  1000 g.
  500 g.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Bronią sygnałową jest
  urządzenie, które jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy i rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę przekracza 17 J.
  jest urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, wywołuje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu ją zastępującego substancja razi cel na odległość nie większą niż 1 metr.
  obie odpowiedzi są błędne.
  UoBiA - Art. 7, ust. 2
  Kto porzuca broń lub amunicję, popełnia w myśl UoBiA
  wykroczenie.
  zbrodnię.
  przestępstwo.
  eksces ekstensywny.
  UoBiA - Art. 50
  Ograniczenia regulaminowe strzelby gładkolufowej
  maksymalna długośc komory nabojowej: 70 mm, wagomiar max: 12.
  maksymalna długośc komory nabojowej: 76 mm, wagomiar max: 16.
  maksymalna długośc komory nabojowej: 76 mm, wagomiar max: 12.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Ograniczenia regulaminowe pistoletu standardowego
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1500 g, opór spustu min: 1000 g, otwarte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 153 mm, pudełko: 420x200x50 mm.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1400 g, opór spustu min: 1000 g, otwarte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 153 mm, pudełko: 300x150x50 mm.
  kaliber 5.6 mm, ciężar max: 1400 g, opór spustu min: 1000 g, zamknięte przyrządy celownicze, odległość mucha-szczerbinka: 220 mm, lufa max: 123 mm, pudełko: 300x150x100 mm.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Dozwolone przyrządy celownicze w karabinach, poza ruchomą tarczą
  otwarte lub zamknięte mechaniczne.
  otwarte mechaniczne.
  zamknięte mechaniczne.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Bronią o największej średnicy przewodu lufy wyrażonym w kalibrze wagomiarowym jest broń o kalibrze
  12.
  16.
  20.
  Konkurencja TRAP to strzelanie do rzutków
  wyrzucanych ze schronu znajdującego się 12m od linii stanowisk.
  wyrzucanych z dwóch budek (wysokiej i niskiej).
  wyrzucanych ze schronu znajdującego się 15m od linii stanowisk.
  Charakterystyka
  Przyjęcie broni i amunicji do zniszczenia przez Policję dokonuje się na podstawie
  pisemnego wniosku o zniszczenie broni i amunicji.
  pisemnego oświadczenia woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa.
  pisemnego oświadczenia woli o przeniesieniu własności broni na rzecz Policji.
  Rozporządzenie w sprawie deponowania broni - § 9, ust. 1
  W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczości
  sprawca nie podlega karze.
  sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
  sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeśli sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu.
  sąd wydaje wyrok uniewinniający, jeśli sprawca działał w dużym wzburzeniu.
  KK - Art. 26, § 3
  Broń i amunicję w pasażerskich statkach powietrznych przewozi się
  przy sobie lub w bagażu podręcznym.
  w pasażerskich statkach powietrznych przewożenie broni i amunicji jest zabronione.
  w lukach bagażowych lub w miejscu wskazanym przez przewoźnika, jako bagaż rejestrowany, do którego pasażerowie nie mają dostępu.
  Rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego § 5
  Czy osoba wskazująca istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego może otrzymać pozwolenie na bron?
  Nie.
  Tak, jeśli jest niekarana.
  Tylko jeśli nie jest leczona farmakologicznie.
  UoBiA - Art. 15, ust. 1, p. 3
  Iloma nabojami ładowany jest pistolet dowolny w czasie zawodów?
  zależy to od preferencji zawodnika.
  maksymalnie 5 nabojów w magazynku.
  jednym nabojem.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Maksymalna długość lufy pistoletu dowolnego to
  183 mm.
  220 mm.
  bez ograniczeń.
  Skrócone dane regulaminowych ograniczeń broni
  Czy ustawodawca zabrania noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia (bez zgody właściwego organu policji)?
  Tak, ale dotyczy to wyłącznie broni posiadanej w celach rekonstrukcji historycznych.
  Tak, ale dotyczy to wyłącznie broni posiadanej do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych.
  Tak, ale dotyczy to wyłącznie broni szczególnie niebezpiecznej.
  UoBiA - Art. 10, ust. 8